بروزرسانی: 13-5-1394
سرويس FTP

ا توجه به اینکه نقل و انتقال فایلهای با حجم زیاد از طریق Email و ابزارهای جانبی دارای مشکلات خاص خود می باشد سرویس FTP دانشگاه با کاربردهای ذیل راه اندازی شده است:

بانک نرم افزار
شامل نرم افزارهای مورد نیاز اساتید و دانشجویان می باشد و برای هر دانشکده به تفکیک گروهها فضای مورد نیاز جهت به اشتراک گذاری نرم افزارها اختصاص داده شده است. این بانک در آدرس ftp://ftp.znu.ac.ir/software موجود می باشد که فقط در داخل دانشگاه قابل استفاده می باشد.

فضای اختصاصی اعضاي محترم هيأت علمي
این فضا به منظور Upload فایلهای اختصاصی اساتید در نظر گرفته شده است. جهت استفاده از این فضا نام کاربری و رمز اختصاصی در اختیار اساتید قرار داده می شود.

بازدید امروز: 3