بروزرسانی: 16-12-1400
نمایندگان بروز رسانی وب سایت واحدها و راهنمای تلفن دانشگاه

واحد سازمانی

نام نماینده

تلفن

روابط عمومی خانم اشتری
2442
معاونت اداری-مالی آقای محمود جعفری
2718
معاونت آموزشی آقای سلیمانی
2740
معاونت دانشجوئی آقای خلیلی پور
4080
معاونت پژوهشی خانم نصر
2641
معاونت نظارت راهبردی آقای سید جعفر نبوی
2689
معاونت فرهنگی آقای احسان حریری 2845
دانشکده مهندسی خانم شکرائي
2769
دانشکده علوم آقاي مظفري
2541
دانشکده کشاورزی آقای مرادی
2738
دانشکده علوم انسانی آقای رضائی
خانم قزلباش
4123
4125
پردیس آقای حسن سلیمانی
2740
پژوهشکده آقای روحی فر
4254
امور رفاهی آقای خدایی
2457
اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای منصور علوی
2547
بسیج کارکنان آقای قربان عباسی
2238
دبیرخانه جذب هیأت علمی آقای مسعود اسکندری 2683
دبیرخانه هیأت امناء آقای سید جعفر نبوی 2689
کتابخانه مرکزی آقای سید علی النقی نبوی
2630
دفتر نهاد خانم وفا
2856
تربیت بدنی خانم فاطمه محمدی
2324
مرکز رشد خانم نجفلو
2750
رصدخانه دانشگاه آقای محمود حسنی
4184
روابط بین الملل خانم مزین
2593
طرحهای عمرانی آقای رحمانی
2607
حراست آقای منصور علوی
2547
انجمن حامیان آقای عباس سلامت
2403
موزه خانم سلطانی
4243
مرکز انفورماتیک خانم شکوری نیا
2392

بازدید امروز: 3