خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-8-1398
رشته های مورد نیاز

-

گروه آموزشی گرایش  تعداد افراد مورد نیاز
حقوق خصوصی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
هنر نقاشی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
ریاضی علوم کامپیوتر 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش  1نفر طرح سربازی یا پیمانی

بازدید امروز: 4