خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 9-2-1398
رشته های مورد نیاز

گروه آموزشی   گرایش  تعداد افراد مورد نیاز
زبان انگلیسی  مترجمی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
زمین شناسی رسوب شناسی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
کامپیوتر کلیه گرایش ها 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
حقوق خصوصی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
برق مهندسی پزشکی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
معدن اکتشاف 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
مکانیک تبدیل انرژی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
مواد شناسایی و انتخاب مواد 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
اقتصاد علوم اقتصادی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
آمار بیم سنجی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
نقاشی پژوهش هنر 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
ریاضی علوم کامپیوتر 1نفر طرح سربازی یا پیمانی

-

بازدید امروز: 2