خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 9-2-1398
رشته های مورد نیاز

گروه آموزشی گرایش  تعداد افراد مورد نیاز
مدیریت مدیریت صنعتی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
نقاشی نقاشی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
ریاضی علوم کامپیوتر 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
جغرافیا جغرافیای روستایی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
آمار بیم سنجی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی
تربیت بدنی مدیریت ورزشی 1نفر طرح سربازی یا پیمانی

بازدید امروز: 3