خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 11-6-1398
آیین نامه هیأت عالی جذب

 

 

- آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور به انضمام مجموعه مصوبات هیأت عالی جذب

   

  مصوبات هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی

* مصوبه 208 هیأت عالی جذب     * مصوبه 209 هیأت عالی جذب       * مصوبه 210 هیأت عالی جذب    * مصوبه 211 هیأت عالی جذب

* مصوبه 212 هیأت عالی جذب     * مصوبه 219 هیأت عالی جذب       * مصوبه 220 هیأت عالی جذب    * مصوبه 221 هیأت عالی جذب

* مصوبه 224 هیأت عالی جذب     * مصوبه 225 هیأت عالی جذب       * مصوبه 226 هیأت عالی جذب    * مصوبه 227 هیأت عالی جذب

* مصوبه 229 هیأت عالی جذب     * مصوبه 233 هیأت عالی جذب       

بازدید امروز: 2