خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 13-3-1398
نتیجه فراخوان

گروه آموزشی نام و نام خانوادگی اشخاص جذب شده
زبان انگلیسی آقای رسول مرادی جزء
زمین شناسی آقای رحیم کدخدائی ایلخچی
کامپیوتر آقای سجاد حق زاد کلیدبری
حقوق خانم مریم ثقفی
برق  آقای اباذر عرب عامری
معدن  آقای امیر سلیمی
مکانیک آقای بهنام قدیمی
مواد آقای علی اکبر قادی
اقتصاد -
آمار -
نقاشی -
ریاضی -

-

بازدید امروز: 3