Home :: Academic Members :: News

view:29220   Last Update: 2017-11-22

Ahmad Golchin

Publications in Journals

International-ISI107.  فاطمه رخش احمد گلچین علی بهشتی آل آقا پریسا علمداری
Effects of exchangeable cations, mineralogy and clay content on the mineralization of plant residue carbon
Geoderma Issue 150 (2017PP. 158-24 DOI: 1. 
International-ISI106.  طاهره منصوری احمد گلچین محمدرضا نیستانی
The effects of hematite nanoparticles on phytoavailability of arsenic and corn growth in contaminated soils
Int. J. Environ. Sci. Technol. Issue 1525 (2017PP. 1534-27 DOI: 1. 
National-ISC105.  آسيه عباسيان، احمد گلچين، محسن شكل آبادي
بررسي ويژگي هاي بيولوژيكي و فعاليت هاي آنزيمي خاك تحت تاثير نوع خاك و عمق نمونه برداري
Influence of soil type and sampling depth on soil biological properties and enzymatic activities
مجله زيست شناسي خاك شماره 31 (1394صفحات 43-15. 
International-ISI104.  Seyyed Mahdi Hosseinian, Shiva Khaledzadeh, Sara Nosrati, Ahmad Golchin, Esmail Memar-Kochehbagh
Isolation and characterization of an extremely heavy metal tolerant Sinorhizobium meliloti, utilizable for reclamation of polluted soil
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences  Accepted 2015.  
National-ISC103.  هاشم آرام و احمد گلچین
تاثير سطوح مختلف يك پليمر محلول در آب و قارچ ميكوريز بر جذب كادميم شبدر برسيم
The effect of different levels of water-soluble polymer and mycorrhizal fungi on cadmium of berseem clover (Trifolium alexandrinum L.)
مدیریت خاک و تولید پایدار شماره 253 (1394صفحات 262-15. 
National-ISC102.  هاشم آرام و احمد گلچین
تاثير قارچ آربسكولار ميكوريز (گلوموس موسيه) بر وزن خشك و غلظت عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم شبدر برسيم تحت استرس كادميم
The Effects of Arbuscular Mycorrhiza Fungi on Dry Matter and Concentrations of Nitrogen, Phosphorus and Potassium in Berseem Clover, by Cadmium stress
نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)  در دست چاپ 1394.  
National-ISC101.  اكبر نعمتي، احمد گلچين، حسين بشارتي
بررسي اثرات كودهاي زيستي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه گوجه فرنگي در يك خاك آلوده به كادميوم
Effects of Biological Fertilizers on Yield and Growth Indices of Tomato in Cd Contaminated Soil
نشريه پژوهش¬هاي خاك (علوم خاك و آب) شماره 23 (1394صفحات 36-15. 
International100.  Elham Jozedaemi, Ahmad Golchin, Ghassem Habibi Bibalani
The Effect of Soil and Foliar Fertilization with Iron on Yield and Leaf Chemical Composition of Four Spotted Bean Cultivars in a Calcareous Soil
Greener Journal of Biological Sciences (2014)  DOI: 1. 
National-ISC99.  زهرا جمشيدي اردكاني، احمد گلچين، عبدالحسين پري زنگنه، عباسعلي زماني
پيامد زمان تماس، اندازه كروم و ماده آلي خاك بر چگونگي رشد كرم هاي خاكي گونه  Eisenia fetida
The effects of exposure time, different levels of chromium and organic matter on the growth of earthworms
نشريه مديريت خاك و توليد پايدار شماره 31 (1393صفحات 56-15. 
National-ISC98.  آسيه عباسيان، احمد گلچين، محسن شكل آبادي
بررسي برخي از فعاليت هاي آنزيمي دو خاك هيستوسول و ارتباط آن ها با خصوصيات بيولوژيكي و شيميايي خاك
Some enzyme activities of two Histosols and their relationship with soil biological and chemical properties
مجله زيست شناسي خاك  در دست چاپ 1393.  
National-ISC97.  زهرا جمشيدي اردكاني، احمد گلچين، عبدالحسين پري زنگنه، عباسعلي زماني
تاثير مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنيك و ماده ي آلي بر صفات رشد كرم هاي خاكي
The effects of exposure time, different levels of arsenic and organic matter on earthworms´ growth
نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك شماره 1 (1393صفحات 25-15. 
National-ISC96.  غزاله سبحاني، احمد گلچين، فريد شكاري
تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد و شاخص هاي رشد گياه گوجه فرنگي
Effects of different levels of nitrogen and induced-NaCl stress on yield and growth indices of tomato
فصلنامه علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي شماره 49 (1393صفحات 63-15. 
National-ISC95.  الهه عزيزآبادي، احمد گلچين، محمدامير دلاور
تاثير پتاسيم و تنش خشكي بر شاخص هاي رشد و غلظت عناصر غذايي برگ گياه گلرنگ
Effect of potassium and drought stress on growth indices and mineral content of safflower leaf
فصلنامه علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي شماره 65 (1393صفحات 80-15. 
National-ISC94.  الهيار خادم، احمد گلچين، سعید شفیعی، اسماعيل زارع
تأثیر کودهای دامی و گوگرد بر میزان جذب عناصر غذایی توسط ذرت
Effects of manure and sulfur on nutrients uptake by corn (Zea mays L.)
نشریه زراعت (پژوهش و سازندگي) شماره 2 (1393صفحه 11. 
National-ISC93.  فرشته جعفري، احمد گلچين، سعيد شفيعي
تأثير کاربرد نيتروژن و محلول پاشي آمينوکلات آهن بر عملکرد و شاخص هاي رشد گياه دارويي شويد (Anethum graveolans L.)
The effects of nitrogen and foliar application of iron amino chelate on yield and growth indices of dill (Anethum graveolans L.) medical plant
علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي شماره 1 (1393صفحات 12-15. 
National-ISC92.  آسیه عباسیان، امیر دلاور، احمد گلچین، علی بهشتی آل آقا
ارتباط پایداری خاکدانه با مقدار کربن، نیتروژن، کربوهیدرات و کربنات کلسیم در خاک های هیستوسول
Aggregate stability in relation to carbon , nitrogen, carbohydrate and calcium carbonate content in Histosols
نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار شماره 1 (1393صفحات 26-15. 
National-ISC91.  اکبر نعمتی و احمد گلچین
تأثیر کودهاي زیستی بر عملکرد، شاخص هاي رشد و غلظت عناصر پرمصرف گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیم
a
مجله زیستشناسی خاك  در دست چاپ 1392.  
National-ISC90.  فاطمه رخش، احمد گلچين
بررسي تاثير سطوح مختلف نيتروژن و مس بر عملكرد غلظت عناصر غذايي و نيترات سر كلم بروكلي
The Effect of Different Levels of Nitrogen and Copper on Yield and Nutrients Concentrations and Nitrate Broccoli Head (Brassica oleracea)
نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) شماره 453 (1392صفحات 459-15. 
National89.  نسترن پولادي، محمد امير دلاور ، احمد گلچین و عبدالله موسوي كوپر
مقايسه تأثير جنگل كاري صنوبر و توسكا بر ويژگي هاي كيفي خاك و ذخيره كربن آلي (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقات صنوبر صفرابسته، استان گيلان)
فصلنامة علمي - پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران شماره 286 (1392صفحات 299-15. 
National88.  H.Aram, A. Golchin
The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Nitrogen Concentration of Berseem Clover in Contaminated Soil with Cadmium
Journal of Chemical Health Risks  Accepted 2013.  
National-ISC87.  طيبه طاهر ، احمد گلچين ، سعيد شفيعي و سعيد صي فزاده
تأثير نيتروژن و باکتريهاي ح لکننده فسفات بر رشد و صفات کمي گل شاخه (Polianthes tuberose L.) بريده مريم
علوم و فنون كشت هاي گلخان هاي شماره 41 (1392صفحات 49-15. 
National86.  آذر علی مردانی ، محمدامیر دلاور و احمد گلچین
بررسی تأثیر افزودن ترکیبات آلی و معدنی بر برخی ویژگی هاي شیمیایی یک خاك سدیمی
مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (1392صفحه 15. 
National85.  سپیده دانشور ، احمد گلچین  و شروین احمدي
تأثیر پلیمر محلول در آب، نشاسته بهینه شده و رس نانو با و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر درصد رس قابل انتشار در یک خاك سدیمی
The effect of water soluble polymer, modified starch and nano clay with and without gypsum and aluminum sulfate on dispersible clay percentage in a sodic soil
مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك شماره 261 (1392صفحات 267-15. 
National-ISC84.  زهرا فهیم، محمد امیر دلاور و احمد گلچین
تاثیر نوع پوشش جنگلی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل خیررودکنار، نوشهر
The Effect of Vegetative Cover on Carbon Sequestration and Soil Properties in Khairoodkenar Region, Noshahr
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک شماره 137 (1392صفحات 149-15. 
National83.  سمانه الهیاري ، احمد گلچین و علیرضا واعظی
مطالعه تأثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب آب بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم نخود تحت شرایط دیم
مجله پژوهش هاي تولید گیاهی شماره 125 (1392صفحات 140-15. 
National-ISC82.  راحله جنابي حق پرست -احمد گلچین- احسان كهنه
مطالعه اثر غلظت هاي مختلف كادميوم بر رشد كرم خاكي گونه ايزنيا فتيدا در يك خاك آهكي
نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) شماره 24 (1392صفحات 35-15. 
National-ISC81.  فريبا نجفي عليشاه، احمد گلچين  و محمود محبي
تأثير پليمر سوپرجاذب آکوسورب و دور آبياري بر عملکرد، کارايي مصرف آب و شاخص هاي رشد خيار گلخانه اي
The effects of Aquasorb water-absorbing polymer and irrigation frequency on yield, water use efficiency and growth indices of greenhouse cucumber
علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي شماره 1 (1392صفحات 13-15. 
National-ISC80.  اعظم رستم زاده ، احمد گلچین  و جعفر محمدي
تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر راندمان مصرف نیتروژن و عملکرد خیار سبز
The Effects of Different Sources and Rates of Nitrogen on Nitrogen Use Efficiency and Cucumber Yield
نشریه دانش آب و خاك شماره 15 (1392صفحات 26-15. 
National79.  مهدی مهرپویان، احمد گلچین، سلیمان جمشیدی
اثر مقادیر مختلف چهار نوع منبع کودی نیتروژن  دار بر عملکرد دانه و روغن کلزا و مقدار نیتروزن باقی مانده در خاک
فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار شماره 53 (1390صفحات 61-15. 
National-ISC78.  بهناز گنجه ای و احمد گلچین
تأثير سطوح مختلف نيتروژن، پتاسيم و منيزيم بر عملكرد و شاخص هاي رشد   گياه توت فرنگي در محيط كشت هيدروپونيك
علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي   سال دوم   / شماره هشتم/ زمستان ۱  
National-ISC77.  اکبر نوروزی, محسن خدادادی, احمد گلچین, احمد اکبری نیا
اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی
نشریه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد  مرحله 1389- شماره 2 - 24 
National-ISC76.  نهاله شایسته، احمد گلچین و سعید شفیعی
اثرات شوری آب آبیاری، نیترژن و محلول پاشی با کلرور کلسیم بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L.)
مهندسی زراعی - خاک شناسی و ماشن های کشاورزی شماره 69 (1391صفحات 84-15. 
National-ISC75.  هاجر عروجی، احمد گلچین
تاثیر روی، منگنز و مس بر عملکرد غده و غلظت فسفر و آهن در برگ و غده سیب زمینی
مجله علوم و فنون کشاورزی و منایع طبیعی، علوم آب و خاک شماره 221 (1391صفحات 229-15. 
National-ISC74.  نسترن پولادی، محمد امیر دلاور، احمد گلچین، عبدالله موسی کوپر
بررسی تاثیر نوع جنگل کاری بر ویِژگی های کیفی و ذخیره کربن خاک در ایستگاه صفرابسته استان گیلان
فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران شماره 84 (1391صفحات 95-15. 
National-ISC73.  Fatemeh Rakhsh and Ahmad Golchin
EFFECTS OF NITROGEN AND BORON ON GROWTH, YIELD AND NUTRIENT CONCENTRATIONS IN BROCCOLI
International Journal of Agriculture: Research and Review  Vol., 2 (5), 646-651, 2012 
International-ISI72.  Ali Beheshti, Fayez Raiesi, Ahmad Golchin
Soil properties, C fractions and their dynamics in land use conversion from native forests to croplands in northern Iran
Agriculture, Ecosystems and Environment  2012 
International-ISI71.  Kiamohammadi, M.; Golchin, A.; Hashemabadi, D.; Kanlayanarat, S.; Boonyaritthongchai, P.; Acedo, A. L., Jr
The effects of sucrose, citric acid and calcium sulfate on vase life of lisianthus cut flowers
Acta Horticulturae  2012, 943, pp 169-172, 
International-ISI70.  Fathi, T.; Golchin, A.; Safikhani, F
Effect of drought stress and vermicompost on clary sage.
Scholars Research Library, India, Annals of Biological Research  2012, 3, 7, pp 3346-3349 
International-ISI69.  Koupar, S. A. M.; Hosseini, S. M.; Tabari, M.; Modirrahmati, A.;Golchin, A.; Rad, F. H. Koupar, S. A. M.; Hosseini, S. M.; Tabari, M.; Modirrahmati, A.; Golchin
Effects of pure and mixed plantations of Populus deltoides with Alnus glotinosa on growth and soil properties: a case study of Foman Region, Iran
African Journal of Agricultural Research  2011, 6, 23, pp 5261-5265 
International68.  Tahammolkonan, M.; Golchin, A.
Effect of different levels of salinity stress on two olive cultivars
Advances in Environmental Biology  2011, 5, 8, pp 2322-2325, 
International-ISI67.  Marieh Nadi, Ahmad Golchin, Vahid Mozafri, Talat Saeidi,  Ebrahim Sedaghati
The Effects of Different Vermicomposts on the Growth and Chemical Composition of the Pistachio Seedlings
Journal of Research in Agricultural Science  Vol. 7, No. 1 (2011), pages: 59-69 
International66.  Koupar, S. A. M.; Hosseini, S. M.; Modirrahmati, A.; Tabari, M.; Golchin, A.; Rad, F. H
Effect of pure and mixed plantations of Populus deltoides with Alnus subcordata on growth, nutrition and soil properties
Asian Journal of Chemistry  2011, 23, 3, pp 950-954 
International-ISI65.  A. Abbaspour, A. Golchin
Immobilization of heavy metals in a contaminated soil in Iran using di-ammonium phosphate, vermicompost and zeolite
Environmental Earth Sciences  2010- 63(5):935-943 
International-ISI64.  Kiamohammadi, M.; Golchin, A.; Hashemabadi, D.; Erkan, M.; Aksoy, U.
The effects of different floral preservative solutions on keeping quality of cut lisianthus (Eustoma grandiflorum).
Acta Horticulturae  2010, 877, pp 1749-1755, 
International-ISI63.  Kiamohammadi, M.; Golchin, A.; Hashemabadi, D.; Shafiei, S.; Erkan, M.; Aksoy, U.
Vase life and electrolyte leakage of cut lisianthus (Eustoma grandiflorum) after treating with sucrose, citric acid, calcium sulfate and silver nitrate.
Acta Horticulturae.  2010, 877, pp 1721-1728 
International-ISI62.  S. Dorraji, A. Golchin, Sh. Ahmadi.
The Effects of Hydrophilic Polymer and Soil Salinity on Corn Growth in Sandy and Loamy Soils
Clean Soil, Air, Water  vplume 39- 2010 
National-ISC61.   K. Hashemimajd, A. Golchin.
The effect of Iron-Enriched Vermicompost on Growth and Nutrition of Tomato
Journal of Agricultural Science and Technology  (2009) Vol. 11: 613-621 
International60.  M. Amiri, E. Fallahi, A. Golchin
A Database and Guideline Approach for Table Grape Nutrients
Dynamic Soil, Dynamic plant  Volume 3 Number 1 2009 pp 1-30 
International-ISI59.  Amiri, M. E.; Fallahi, E.; Golchin, A.
Influence of foliar and ground fertilization on yield, fruit quality, and soil, leaf, and fruit mineral nutrients in apple.
Journal of Plant Nutrition  2008, 31, 3, pp 515-525 
International-ISI58.  A. Golchin, H. Asgari
Land use effects on indicators of soil quality in northeastern Iran
Australian Journal of Soil Research  46- 2008- 27-36 
International-ISI57.  Ali Abbaspour, Mahmoud Kalbasi, Shapoor Hajrasuliha  and  Ahmad Golchin
Effects of plant residue and salinity on fractions of cadmium and lead in three soils
Soil & Sediment Contamination  Volume 16, Issue 6, 2007 , pp 539-555 
International56.  A. Golchin, M. Nadi, V. Mozaffari
The effect of Vermicompost Produced form Various Organic Solid Wastes on Growth of Pistachio Seedings.
Acta Horticulturae  2006 
International-ISI55.  Golchin, A.
Use of vermicomposts produced from various solid wastes as potting media
European Journal of Horticultural Science  2006- 71(10)- pp 21-29 
International-ISI54.  K. Hashemimajd, M. Kalbasi, A. Golchin and  H. Shariatmadari
Comparison of vermicompost and composts as potting media for growth of tomatoes
Journal of Plant Nutrition  Volume 27, Issue 6, 2004-pages 1107-1123 
International-ISI53.  Golchin, A., Baldock, J. A., and Oades, J. M.
A model linking organic matter decomposition, chemsitry and aggregate  dynamics
Soil processes and Carbon Cycle  1998 
International-ISI52.  Golchin, A., Baldock, J. A., Clarke, P., Skjemstad, J. O., Higashi, T., and Oades, J. M.
The effect of vegetation and burning on the chemical composition of soil organic matter of a volcanic ash soil. II. Density fraction
Geoderma  Volume 76, Issues 3–4, April 1997, Pages 175-192  
International-ISI51.  Golchin, A., Clark, P., Baldock, J. A., Higashi, T., Skjemstad, J. O., and Oades, J. M.
The effect of vegetation and burning on the chemical composition of soil organic matter of a volcanic ash soil. I. whole soil and humic acid fraction
Geoderma  Volume 76, Issues 3–4, April 1997, Pages 155-174 
International-ISI50.  Golchin, A., Baldock, J. A., Clarke, P., Skjemstad, J. O., Higashi, T., and Oades, J. M.
The effect of vegetation and burning on the chemical composition of soil organic matter of a volcanic ash soil. II. Density fraction
Geoderma  Volume 76, Issues 3–4, April 1997, Pages 175-192 
International49.  Skjemstad, J. O., Clark, P., Golchin, A., and Oades, J. M.
Characterisation of soil organic matter by solid state 13CNMR spectroscopy
CAB INTERNATIONAL, Wallingford, UK, Driven by nature: plant litter quality and decomposition  1997, pp 253-271, 66 ref. 
International-ISI48.  Baldock, J. A., Oades, J. M., Nelson, P. N. Skene, T. M., Golchin, A. and Clark, P.
Assessing the extent of decomposition of natural organic matterials using solid state 13CNMR spectroscopy.
Australian Journal of soil Research  1997, 35, 5, pp 1061-1083. 
International-ISI47.  Golchin, A., Clarke, P., and Oades, J. M.
The heterogeneous nature of microbial products as shown by solid state 13CCP/MAS NMR spectroscopy.
Biogeochemistry  1996, 34, 2, pp 71-87 
International-ISI46.  Golchin, A.; Clarke, P.; Oades, J. M.; Skjemstad, J. O.
The effects of cultivation on the composition of organic matter and structural stability of soils
Australian Journal of Soil Research  1995, 33, 6, pp 975-993 
International-ISI45.  Golchin, A.; Oades, J. M.; Skjemstad, J. O.; Clarke, P.
Structural and dynamic properties of soil organic matter as reflected by 13C natural abundance, pyrolysis mass spectrometry and solid-state 13C NMR spectroscopy in density fractions of an Oxisol under forest and pasture
Australian Journal of Soil Research  1995, 33, 1, pp 59-76 
International-ISI44.  Golchin, A., Oades, J. M., Skjemestad, J. O., and Clarke, P.
Soil structure and carbon cycling
Australian Journal of Soil Research  1994, 32, 5, pp 1043-1068 
International-ISI43.  Golchin, A.; Oades, J. M.; Skjemstad, J. O.; Clarke, P
Study of free and occluded particulate organic matter in soils by solid state 13C CP/MAS NMR spectroscopy and scanning electron microscopy
Australian Journal of Soil Research  1994, 32, 2, pp 285-309 
National-ISC42.  حمیدرضا سمائی - احمد گلچین - محمدرضا مصدقی - شروین احمدی
بررسی اثر پلیمرهای محلول در آب بر ویژگی های فیزیکی خاک های با بافت متفاوت در استان همدان
The Effects of Water Soluble Polymers on Physical Properties of the Soils with Different Texture in Hamedan
نشریه آب و خاک - علوم و صنایع کشاورزی  جلد 26، شماره 4، مهر - آبان 1391، ص 809 - 817 
National-ISC41.  مرتضی صادقی چروری، احمد گلچین، سید نجم الدین مرتضوی
بررسی تاثیر رقم، تراکم بوته و محلول پاشی عناصر غذایی بر خصصیات کمی و کیفی گل، پیاز و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم
The Effects of Cultivar, Foliar Fertilization and Plant Density on Quantitative and Qualitative Traits and Vase Life of Cut of Lilium
نشریه علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی  جلد 26- شماره 3 - پاییز 1391 - ص. 262-255 
National-ISC40.  فاطمه رخش و احمد گلچین
تاثیر نیتروژن و بور بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی پر مصرف در سر کلم بروکلی در یک خاک آهکی
 The effects of nitrogen and boron on yield and concentrations of macronutrients in broccoli head in a calcareous soil
علوم و فنون کشت های گلخانه ای  سال سوم / شماره دهم/ 43- 53/ 1391 
National-ISC39.  آناهیتا طاهرخانی و احمد گلجین
اثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات کمی و کیفی انگور رقم بیدانه سفید در منطقه تاکستان
The Effects of Drought Stress on Yield and Quality of Thompson Seedless Grape in Takestan
نشریه علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی  جلد 26، شماره 2،تابستان 1391، ص 222-215 
National-ISC38.  محمد بهبود و احمد گلچین
تاثیر فسفر و باکتری های محرک رشد (PGPR) سودوموناس فلورسنس بر عملکرد و کیفیت گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L ) رقم آگریا
The Effects of Phosphorus and Inoculation with Plant Growth Promoting Rhizobacter (PGPR), Pseudomonas Fluorescent, on Yield and Quality of Potato Tuber (Agria Cultivar).
نشریه آب و خاک - علوم و صنایع کشاورزی  جلد 26- شماره 2 خرداد- تیر 1391 ص 260- 271 
National-ISC37.  محمد بهبود و احمد گلچین
تاثیر فشردگی خاک بر عملکرد کیفیت و جذب عناصر غذایی توسط گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L) رقم آگریا 
The Effects of Soil Compaction on Tuber Yield and Quality and Uptake of Nutrients by Potato Plant (Solanum tuberosum L.)
نشریه آب و خاک - علوم و صنایع کشاورزی  جلد 26، شماره 1، فروردین - اردیبهشت 1391 ،ص 11-19 
National-ISC36.  پیام بابایی، احمد گلچین، حسین بشارتی و مهران افضلی
تاثیر کود میکروبی گوگردی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد سویا در مزرعه
مجله پژوهش های خاک - علوم خاک و آب  الف - جلد 24- شماره 2 - 1391 
National-ISC35.  علی بهشتی آل آقا،  فائز رئیسی و احمد گلچین
اثرات آشفتگی ناشی از تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در اکوسیستم های جنگلی شمال ایران
The effects of soil disturbance due to land use change of forest lands to cultivated lands on biological soil quality indices of forest ecosystems of Northern Iran
نشریه بوم شناسی کشاورزی  جلد 3، شماره 4، زمستان 1390، ص 439- 453 
National-ISC34.  علی بهشتی آل آقا، فایز رئیسی، احمد گلچین
تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زارعی بر شاخص های میکروبیولوژی و بیوشیمیایی خاک
The Effects of Land Use Conversion from Pasturelands to Croplands on Soil Microbiological and Biochemical Indicators
نشریه آب و خاک - علوم و صنایع کشاورزی  جلد 25 - شماره 3 - مرداد - شهریور 1390 - ص 548- 562 
National-ISC33.  سميه بيگي، احمد گلچين و سعيد شفيعي
تأثير سطوح مختلف نيتروژن و موليبدن محلول غذايي بر صفات كمي و كيفي و غلظت نيترات در خيار سبز در محيط آبكشت
The effects of different levels of nitrogen and molybdenum in nutrient solution on quantitative and qualitative traits and nitrate concentration of cucumber in hydroponic culture
علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي  سال دوم / شماره ششم/ تابستان 1390 
National-ISC32.  فاطمه صبحي رستمي - احمد گلچين
بررسي تاثير مقادير مختلف نيتروژن، منگنز و روي بر عملكرد و كيفيت ميوه انار در استان مازندران
The Effects of Different Rates of N, Mn and Zn on Yield and Quality of Pomegranate Fruit in Mazandaran Province
نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)  جلد 25 ، شماره 2 ، تابستان 1390 
National-ISC31.  مجتبی جهانی، حسین بشارتی و احمد گلچین
تأثير كاربرد ورمي كمپوست هاي غني شده بر درصد ظهور گياهچه و وزن خشك بوته ذرت هيبريد سينگل كراس 704
مجله پژوهشهاي خاك - علوم خاك و آب  الف / جلد 25 / شماره1 /1390 
National30.  الناز شادمهر، احمد گلچین و سعید شفیعی
تاثیر منابع و مقادیر نیتروژن و روش محلول پاشی اوره و عناصر کم مصرف بر عملکرد صفات رشد خیار (Cucumis sativus) رقم Royal
The effects of different rates and sources of nitrogen and methods of spraying urea and micronutrients on yield and growth trails of cucumber
فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار  سال ششم، شماره 21، زمستان 1389 - 23 -33 
National-ISC29.  هاجر تاجي و احمد گلچين
بررسي سطوح مختلف كادميم و گوگرد بر عملكرد و غلظت كادميم و برخي عناصر كم مصرف در شرايط گلخانه اي (Zea Mays L.) در برگ و ريشه ذرت
Effect of different levels of cadmium and sulfur on yield, cadmium concentration and micronutriets of corn (Zea Mays L.) leaves and roots under greenhouse conditions
علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي  سال اول / شماره چهارم / زمستان 1389 
National-ISC28.  پرويز كرمي ، غلامعلي حشمتي ، افشين سلطاني و احمد گلچين
تأثير مديريتهاي مختلف چرا، قرق و درو بر عملكرد و تركيب گياهي اكوسيستمهاي مرتعي غرب ايران (مطالعة موردي: مراتع سارال كردستان)
Effects of different managements (grazing, exclosure, harvesting) on production and plant composition of rangeland ecosystems in the western part of Iran (Case study: Saral of Kurdistan)
مجله علمي پژوهشي مرتع  (250 -261)  سال چهارم/ شماره دوم/ تابستان 1389 
National-ISC27.  نسرين فرزانه، احمد گلچين و كاظم هاشمي مجد
تاثير نيتروژن و بور بر رشد، عملكرد و غلظت برخي عناصر غذايي گوجه فرنگي
مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي  تابستان 1389 
National26.  الناز شادمهر، احمد گلچین، سعید شفیعی
بررسی اثر منابع و مقادیر نیتروژن و روش محلول پاشی اوره و عناصر کم مصرف بر عملکرد و صفات رشد خیار سبز(Cucumis Sativus) رقم Royal
فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار  21-1389 
National-ISC25.  سهيلا سيد دراجي، احمد گلچين و شروين احمدي
تاثير سطوح مختلف يك پليمر سوپر جاذب (superab A200) و شوري خاك بر ظرفيت نگهداشت آب در سه بافت شني، لومي و رسي
نشريه آب و خاك ( علوم و صنايع كشاورزي )  خرداد - تیر 1389 
National-ISC24.  نسرين فرزانه، احمد گلچين و كاظم هاشمي مجد
تاثير سطوح مختلف نيتروژن و پتاسيم مكمل محلول غذايي بر عملكرد و غلظت نيتروژن و پتاسيم برگ گوجه فرنگي
مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي  بهار 1389 
National-ISC23.  Golchin, A.; Mousavi, S. F.; Golezani, K. G.; Saba, J.
رابطه بين تراكم بوته و عملكرد دانه­ي سه رقم لوبيا چيتي در تاريخ هاي مختلف كاشت
Relationship between plant density and grain yield of three pinto bean cultivars at different sowing dates
Agricultural Science (Tabriz)  2008, 18, 1, pp 102-119 
National-ISC22.  سودابه شبیری، کاظم قاسمی گلعذانی، احمد گلچین و جلال صبا
تأثیر محدودیت آب بر رشد و عملکرد دانه سه رقم نخود در زنجان
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی  سال چهاردهم، شماره 2 (پياپي 58)، خرداد و تير 1386 
National21.  مهدي طاهرخاني، احمد گلچين
اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد روغن، كيفيت دانه و جذب پتاسيم و فسفر از خاك در كلزا رقم SLM046
فصلنامه دانش نوين كشاورزي پايدار  3-1385- ص 77 
National-ISC20.  Taherkhani, M.; Golchin, A.; Noormohammadi, G
بررسی کارایی و تأثیر مقادیر مختلف اوره با پوشش گوگردی و سایر منابع کودی نیتروژن‌دار بر عملکرد کمی و کیفی کلزا
The effects of different rates of sulfur coated urea and other nitrogen fertilizer sources on seed yield and quality of winter rapeseed.
مجله علوم کشاورزی  11-2-ص 179-192 
National-ISC19.  سیده سودابه شبیری، کاظم قاسمی گلعذانی، احمد گلچین و جلال صبا
تاثير ميزان آب آبياري بر فنولوژي و عملكرد سه رقم نخود ( Cicer arietimum )
مجله دانش کشاورزی  سال شانزدهم، شماره 2 (پياپي 62)، 1385 
National18.  محمدجواد روستا و احمد گلچین
نظریه های تشکیل خاکدانه
حفاظت آب و خاک  1384 
National-ISC17.  فلورا رفیعی، علی کاشانی، رضا مامقانی و احمد گلچین
تأثیر مراحل آبیاری و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژیکی هیبرید گلشید آفتابگردان
فصلنامه علوم زراعي ايران  سال هفتم، شماره 1 (پياپي 25)، بهار 1384 
National-ISC16.  محمد اسماعیلی و احمد گلچین
تحلیل اقتصادی کم آبیاری و تأثیر آن بر عملکرد دانه و میزان روغن دو رقم آفتابگردان
فصلنامه دانش كشاورزي  سال پانزدهم، شماره 1 (پياپي 57) 
National-ISC15.  كاظم هاشمي‌مجد، محمود كلباسي، احمد گلچين و حسين شريعتمداري
شناسايي گونه  Eisenia foetida بومي برخي از مناطق شمالي ايران و ارزيابي توان اين گونه در توليد ورمي كمپوست
مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  سال هفتم، شماره 4 (پياپي 26)، زمستان 1382 
National-ISC14.  محمدجواد روستا، احمد گلچين، حميد سيادت و ناهيد صالح‌راستين
تأثير مواد آلي و تركيبات معدني بر بعضي ويژگيهاي شيميايي و فعاليت بيولوژيكي يك خاك سديمي
مجله علوم خاك و آب ايران  1381 
National-ISC13.  مهرداد عبدي، قربان نورمحمدي و احمد گلچين
بررسي تأثير محلولپاشي عناصر غذايي بر اجزاء عملكرد و ميزان پروتئين دانه گندم ديم سرداري
 مجله علوم كشاورزي  8(1):29-38 
National-ISC12.  محمدرضا بلالي و احمد گلچين
مقايسه روشهاي مختلف كاربرد عناصر كم‌مصرف بر عملكرد كمي و كيفي گندم آبي در استانهاي مختلف كشور
مجله علوم خاك و آب ايران  شماره 2 جلد 15 
National-ISC11.  محمدجواد روستا، حميد سيادت و احمد گلچين
بررسي تأثير مواد آلي و تركيبات معدني كلسيم‌دار بر وزيع اندازه‌اي خاكدانه‌ها و ميزان رس قابل پراكنش در يك خاك سديمي.
مجله علوم خاك و آب ايران  شماره 2 جلد 15 
National-ISC10.  محمد جعفر ملكوتي و احمد گلچين
نقش روي در افزايش توليد و كاهش نسبت مولي اسيدفيتيك به روی در دانه و سبوس گندم در چند استان كشور
مجله علوم خاك و آب ايران    شماره 1 جلد 14   
National-ISC9.  محمدجعفر ملكوتي، اسماعيل بغوري، احمد گلچين و محمدرضا خاني
كنترل كيفي كودهاي فسفاته ضرورتي انكارناپذير در راستاي نيل به كشاورزي پايدار
مجله علوم خاك و آب ايران  شماره 9 جلد 12 
National-ISC8.  محمد جعفر ملكوتي، علي‌اصغر شهابي، محمود سمر، پيمان كشاورز و احمد گلچين
شناخت ناهنجاريهاي تغذيه‌اي در درختان سيب، روشهاي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفيت آن در كشور.
مجله علوم خاك و آب ايران  شماره 8 جلد 12 
National-ISC7.  محمد اسماعيلي، احمد گلچين و سعيد درودي
تعيين حد متعادل عناصر غذايي در سيب به روش DRIS
مجله علوم خاك و آب ايران  شماره 8 جلد 12   
National-ISC6.  احمد گلچين، محمد اسماعيلي و محمدجعفر ملكوتي
ناهنجاريهاي تغذيه‌اي در باغهاي سيب استان زنجان
مجله علوم خاك و آب ايران  شماره 8 جلد 12 
National-ISC5.  زهرا خادمي، محمد جعفر ملكوتي و احمد گلچين
روشهاي افزايش پروتئين گندم و اعمال آن به هنگام خريد در راستاي بهبود كيفي نان
مجله علوم خاك و آب  شماره 6 جلد 12 
National-ISC4.  احمد گلچين، محمد اسماعيلي و محمد جعفر ملكوتي
تأثير مواد آلي، منگنز و مس بر عملكرد و كيفيت گندم آبي در استانهاي سردسير كشور
مجله علوم خاك و آب ايران  شماره 6 جلد 12   
National-ISC3.  احمد گلچين ، محمد ردائي و محمد جعفر ملكوتي
استفاده از گياه پوششي (گندم ريزشي) در ارتقاء سطح حاصلخيزي خاك و افزايش عملكرد
مجله علوم خاك و آب  شماره 6 جلد 12 
National-ISC2.  احمد گلچين و محمد جعفر ملكوتي
بررسي تأثير كود استارتر و محلولپاشي بر عملكرد و كيفيت گندم آبي در استانهاي سردسير كشور
مجله علوم خاك و آب ايران   شماره 6 جلد 12 
National-ISC1.  احمد گلچين و محمد جعفر ملكوتي
نگهداري و پويايي مواد آلي در خاك
مجله علوم خاك و آب  شماره 1 جلد 13 


Presentations in Seminars & Congress


National 242.  مجید نوری، احمد گلچین و جعفر محمدی
تأثیز فاصل آبیاری و میزان بذر مصرفی بر گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)
اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
همدان-ایران, 18 مهر 1392.  
National 241.  اکبر نعمتی و احمد گلچین
بررسی اثرات کودهای زیستی بر غلظت بعضی از عناصر پر مصرف در بخش هوایی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیوم
The effects of biological fertilizers on the concentration of some essential elements in the aerial part of the tomato under Cadmium stress
اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان, جزیره کیش-ایران, 25 - 26 بهمن 1391.  
National 240.  فرزانه امینی ، احمد گلچین ، بابک عندلیبی
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و ورمی کمپوست بر برخی از صفات رشد گیاه دارویی شوید ( Anethum graveolens L.)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تهران-ایران, 16 - 17 اسفند 1391.  
National 239.  جعفر صوفیان ، احمد گلچین ، آرمن آوانس ، خالد حاجی ملکی
توانایی گیاه آزولا برای جذب آرسنیک از محیط های آبی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تهران-ایران, 16 - 17 اسفند 1391.  
National 238.  لیلا مسلمی ، علیرضا واعظی ، احمد گلچین ، فرید شکاری
تأثیر ویژگی های خاک بر عملکرد گندم در بخشی از خاک های منطقه نیمه خشک، زنجان
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تهران-ایران , 16 - 17 اسفند 1391.  
National 237.  سمیه سعیدی، احمد گلچین
تأثیر کاربرد نیتروژن و باکتری حل کننذه فسفات بر پارامترهای رشدی گیاه دارویی ریحان ( L. basilicum Ocimum )
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تهران-ایران, 16 - 17 اسفند 1391.  
National 236.  جعفر صوفیان ، احمد گلچین ، آرمه آوانس
بزرسی پتاوسیل گیاه عدسک آبی برای جذب کادمیوم و آرسنیک از محیط های آبی
The potential of duckweed for uptake of Cadmium and Arsenic from aquatic environments
اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان, جزیره کیش-ایران , 25 - 26 بهمن 1391.  
National 235.  زهرا جمشیدی اردکانی، احمد گلچین و عبدالحسین پری زنگنه
بررسي اثر سطوح مختلف آلودگي خاك به كروم و مدت زمان در معرض قرار گرفتن، بر پارامترهاي رشدي كرمهاي خاكي
سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
کاشان-ایران, 9 - 10 اسفند 1391.  
International 234.  Kiamohammadi., M, Golchin. A., Hashemabadi. D.
The effects of sucrose, citric acid and calcium sulfate on vase life of lisianthus cut flowers.
Acta Horticulturae
  2012.  
National 233.  هاشم آرام، احمد گلچین، اکبر نعمتی
بررسی تغییرات خشکسالی با شاخصSPI برای مدیریت بهتر کشاورزی در شهر زنجان(در دوره آماری 02 ساله)
مجموع مقالات سومین همایش مقابله با بیابان زدایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
اراک-ایران, 25 - 26 شهريور 1391.  
National 232.  هاشم آرام، احمد گلچین، محمد امير دلاور، اکبر نعمتی،
اثرات قارچ میکوریز آربوسکلار بر غلظت فسفر شبدر برسیم در یک خاک آلوده به روی
ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست
University of Tehran, تهران-ایران, 29 - 30 آبان 1391.  
National 231.  آسيه عباسيان، محمد امير دلاور،احمد گلچین
ارتباط ويژگي هاي بيوشيميايي خاك و نوع كاربري در خاك هاي هيستوسول
ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست
University of Tehran, تهران-ایران, 29 - 30 آبان 1391.  
National 230.  زهرا جمشيدي اردكاني، احمد گلچین، عبدالحسين پري زنگنه، عباسعلي زماني
تأثير سطوح مختلف آلودگي خاك به آرسنيك و مدت زمان درمعرض قرارگرفتن بر زنده ماني كرم هاي خاكي
ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست
University of Tehran, تهران-ایران, 29 - 30 آبان 1391.  
National 229.  محمد علی شیری آذر، احمد گلچین، حسین بشارتی
تاثیر آبیاری تکمیلی، نیتروژن و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر میزان عملکرد عدس در شرایط دیم
دوازدهمین کنگره علوم زارعت و اصلاح نباتات ایران
کرج-ایران, 14 - 16 شهريور 1391.  
National 228.  صالح حسن زاده، احمد گلچین ، حسین بشارتی و سیروس مسیحا
تاثیر آبیاری تکمیلی و مصرف کود نیتروژنه بر میزان عملکرد دو رقم نخود
یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
کرمان-ایران, 18 - 20 بهمن 1390.  
National 227.  بهناز گنجه ای و احمد گلچین
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و منیزیم بر عملکرد و رشد رویشی گیاه توت فرنگی در محیط کشت هیدروپونیک
دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
محلات-ایران, 14 - 16 شهريور 1391.  
National 226.  بهناز گنجه ای و احمد گلچین
تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و منیزیم بر عملکرد شاخص های رشد گیاه توت فرنگی در محیط کشت آبکشت
دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
محلات-ایران, 14 - 16 شهريور 1391.  
National 225. Hashemimajd, K. Kalbasi, M. Golchin, A. Shariatmadari, H. & Rezaee-Najad, Y
Effect of vermicompost on some soil properties
Human Impacts On Soil Quality Attributes
Isfahan. Sep. 12-16 2005  
National 224. Abbaspour, A. Kalbasi, M. Hajrasoliha, Sh. & Golchin, A.
Effect of organic matter and salinity on fractions of Cadmium and Lead in three soils
Human impacts on Soil quality attributes
Isfahan. Sep. 12-16 2005  
National 223. Asgari.H & Golchin, A.
Changes in chemical indicators of soil quality following conversion of forest and pasture to arable land in Gorgan, Iran
Human impacts on Soil quality attributes
Isfahan. Sep. 12-16 2005  
National 222. Golchin, A. Asgari.H & Naseri, M.Y
The effects of conventional tillage on physical indicators of soil quality
Human Impacts On Soil Quality Attributes
Isfahan. Sep. 12-16 2005  
National 221. Bandpey,B. &  Golchin, A.
Immobilization of heavy metals in a smelter-contaminated soil by the use of organic and inorganic amendments
Human Impacts on Soil Quality Attributes
Isfahan. Sep. 12-16 2005  
National 220. احمد گلچين و محمد جعفر ملكوتي
منابع آلاينده خاك ها به فلزات سنگين
كنفرانس سراسري محيط زيست و پيامدهاي آلودگي آن
 26 الي 28 خرداد 1378  
National 219. احمدگلچين و محمد اسماعيلي
مواد آلي خاك، اجزاء آن و نقش آن ها در تشكيل ساختمان خاك
ششمين كنگره علوم خاك ايران
دانشگاه فردوسي مشهد. 6 تا 9 شهرور 1378  
National 218. احمد گلچين و محمد اسماعيلي
تأثير خيساندن بذر در محلول غذايي و مصرف و پتاسيم بر عملكرد گندم ديم
ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
دانشگاه مازندران. 13 تا 16 شهريور 1379  
National 217. احمد گلچين و محمد اسماعيلي
تأثير مقادير مختلف آهن و روي بر عملكرد لوبيا چيتي
ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
دانشگاه مازندران. 13 تا 16 شهريور 1379  
National 216. محمد اسماعيلي، احمد گلچين و علي فكرمندي
ميزان ازت و فسفر مورد نياز جو آبي رقم ماكوئي در استان هاي سردسير كشور
ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
دانشگاه مازندران. 13 تا 16 شهريور 1379  
National 215. مهرداد عبدي، قربان نورمحمدي و احمد گلچين
بررسي اثر محلول پاشي مواد غذايي روي عملكرد، اجزا، عملكرد و پروتئين گندم ديم
ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
دانشگاه مازندران. 13 تا 16 شهريور 1379  
National 214. محمد اسماعيل اميري و احمد گلچين
بررسي تأثير ازت، پتاسيم، منيزيم، آهن، روي و بور بر كميت و كيفيت محصول انگور
دومين كنگره علوم باغباني ايران
انجمن علوم باغباني ايران - كرج. شهريور 1379  
National 213. محمد اسماعيل اميري و احمد گلچين
بررسي روشهاي اصلاح كمبود روي در سيب رقم زرد دلشير
دومين كنگره علوم باغباني ايران
انجمن علوم باغباني ايران - كرج. شهريور 1379  
National 212. احمد گلچين
مطالعه تغييرات بقاياي گياهي در خاك در اثر تجزيه ميكروبي بوسيله رزناس مغناطيسي هسته كربن
هفتمين كنگره علوم خاك ايران
دانشگاه شهر كرد. 4 الي 7 شهريور 1380  
National 211. محمد اسماعيلي و احمد گلچين
تأثير مصرف منيزيم، روي، منگنز و آهن بر صفات كمي و كيفي آفتابگردان رقم گلشيد
هفتمين كنگره علوم خاك ايران
دانشگاه شهر كرد. 4 الي 7 شهريور 1380  
National 210. احمد گلچين و فرزاد جليلي
بررسي تأثير منابع و مقادير مختلف كود ازته بر عملكرد و ميزان روغن كلزا و مقايسه آنها با يك كود كندرها
هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. 2 الي 4 شهريور 1381  
National 209. محمد اسماعيلي، احمد گلچين و مهدي عزيزي
بررسي تأثير آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و ميزان روغن دو رقم آفتابگردان
هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. 2 الي 4 شهريور 1381  
National 208. محمد اسماعيلي، احمد گلچين و نايب دانشي
بررسي تأثير كم ‌آبياري بر عملكرد دانه كلزا در استان زنجان
هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. 2 الي 4 شهريور 1381  
National 207. احمد گلچين و محمد تكاسي
بررسي تأثير مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد دانه در آفتابگردان
هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
مؤسسه تحقيقات و تهيه نهال و بذر كرج. 2 الي 4 شهريور 1381  
National 206. محمد اسماعيلي و احمد گلچين
بهینه‌سازي و تحليل اقتصادي كم‌آبياري بر عملكرد دو رقم آفتابگردان در استان زنجان
مجموعه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران
رشت. 9 الي 12 شهريور 1382  
National 205. عليرضا جعفري نژاد و احمد گلچين
بررسي تأثير منابع و مقادير مختلف كودهاي ازته بر عملكرد و روغن كلزا دراستان خوزستان
مجموعه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران
رشت. 9 الي 12 شهريور 1382  
National 204. احمد گلچين و فرزاد جليلي
بررسي تأثير مقادير و منابع كودهاي ازته بر عملكرد و ميزان ازت سوخ پياز
مجموعه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران
رشت. 9 الي 12 شهريور 1382  
National 203. احمد گلچين
فعاليت‌هاي صنعتي و آلودگي خاكهاي كشاورزي به فلزات سنگين
مجموعه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران
رشت. 9 الي 12 شهريور 1382  
National 202. احمد گلچين
بررسي جمعيت و تنوع باكتري‌هاي اكسيد كننده گوگرد در چند خاك شور و سديمي
مجموعه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران
رشت. 9 الي 12 شهريور 1382  
National 201. آرزو صیامی، حسین بشارتی و احمد گلچین
بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روی در خاکهای آهکی
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 200. احمد گلچین و فرزانه حسینی
تأثیر بقایای گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی چند خاک ورتی سول
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 199. اصغر مشهدی جعفرلو، احمد گلچین و حسین بشارتی
تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری های تیوباسیلوس بر فراهمی عناصر غذایی و برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 198. کریم آتش نما، احمد گلچین و حسین بشارتی
بررسی سینتیک تجزیه بقایای گیاهی کلزا در سطوح رطوبتی مختلف
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 197. کریم آتش نما، احمد گلچین و حسین بشارتی
تأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان بیوماس میکروبی خاک
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 196. سعید کلیچ و احمد گلچین
اصلاح یک خاک شور  و سدیمی با استفاده از گوگرد، مواد آلی و میکرواورگانیسم ها
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 195. حسین بشارتی، احمد گلچین و کریم آتش نما
تأثیر افزودن نیتروژن و تنظیم نسبت C/N بقایای گیاهی مختلف بر سرعت تجزیه بقایا
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 194. ماریه نادی و احمد گلچین
استفاده از ورمی کمپوست به عنوان یک محیط کشت گلدانی و گلخانه ای
مجموعه مقالات همایش تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
گیلان. 10-9 شهریور 1386  
National 193. محمد اسماعیلی و احمد گلچین
تأثیر مصرف منیزیم، روی، منگنز و آهن بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان رقم گلشید
هفتمین کنگره علوم خاک ایران
شهرکرد. 7-4 شهریور 1380  
National 192. ماریه نادی، احمد گلچین و ابراهیم صداقتی خروی
تولید ورمی کمپوست راهکاری جهت استفاده بهینه از پتانسیل ضایعات آلی
چکیده مقالات چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی
مشهد. 4-2 آذر  1384  
National 191. سعید شفیعی و احمد گلچین
استفاده از ترکیبات کودی N-phuric در راستای بهبود بهره وری خاکهای آهکی
چکیده مقالات چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی
مشهد. 4-2 آذر 1384  
National 190. امید افلاکی و احمد گلچین
تأثیر سطوح مختلف شوری و نسبت جذب سدیمی محلول های غذایی بر کیفیت، بازارپسندی و خاصیت انبارداری گوجه فرنگی
چکیده مقالات چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی
مشهد. 4-2 آذر  1384  
National 189. احمد گلچین و محمد اسماعیلی
بررسی تأثیر مقادیر مختلف مولیبدن و کبالت بر عملکرد و کیفیت نخود دیم
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2 اسفند 1382  
National 188. فلورا رفیعی، رضا مامقانی، علی کاشانی و احمد گلچین
تأثیر مراحل آبیاری و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان (هیبرید گلشید).
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2 اسفند 1382  
National 187. عباسعلی دماوند، مجید خیاوی و احمد گلچین
بررسی تأثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و روغن کلزا
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2 اسفند 1382  
National 186. احمد گلچین، محمد اسماعیلی و عباسعلی دماوندی
بررسی تأثیر منابع و مقادیر مختلف کود آلی و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه گندم آبی
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2 اسفند 1382  
National 185. محمد اسماعیلی، مجید گل محمدی و احمد گلچین
بررسی تأثیر نیتروژن، بور و زمان برداشت بر  عملکرد و سال آوری زیتون
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک، کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2  اسفند 1382  
National 184. احمد گلچین
بررسی جمعیت و تنوع باکتری های اکسید کننده گوگرد در چند خاک شور و شور و سدیمی
مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رشت. 12-9 شهریور 1382  
National 183. محمد تکاسی، محمد اسماعیلی، احمد گلچین و حسام مجللی
بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و میزان روغن آفتابگردان و تجمع ازت نیتراتی در خاک
مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رشت. 12-9 شهریور 1382  
National 182. علیرضا جعفرنژادی و احمد گلچین
بررسی تأثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای ازته بر عملکرد و روغن کلزا در استان خوزستان
مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رشت. 12-9 شهریور 1382  
National 181. احمد گلچین و فرزاد جلیلی
بررسی تأثیر مقادیر و منابع کودهای ازته بر عملکرد و میزان ازت سوخ پیاز
مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رشت. 12-9 شهریور 1382  
National 180. احمد گلچین و محمد اسماعیلی
بررسی تأثیر منابع و مقادیر مختلف کود ازته بر عملکرد روغن کلزا در استان زنجان
مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رشت. 12-9 شهریور 1382  
National 179. احمد گلچین
فعالیت های صنعتی و آلودگی خاکهای کشاورزی به فلزات سنگین
مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رشت. 12-9 شهریور 1382  
National 178. محمد اسماعیلی و احمد گلچین
بهینه سازی و تحلیل اقتصادی کم آبیاری بر عملکرد دو رقم آفتابگردان در استان زنجان
مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رشت. 12-9 شهریور 1382  
National 177. احمد گلچین و امید افلاکی
تأثیر شوری و نسبت جذب سدیم محلول غذایی بر عملکرد برخی پارامترهای کیفی گوجه فرنگی
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 1)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 176. احمد گلچین، محمد اسماعیلی و محمد تکاسی
تأثیر منابع کود آلی بر کارایی آب مصرفی و عملکرد گندم آبی رقم شهریار
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 1)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 175. محمد اسماعیلی، احمد گلچین و عباسعلی دماوندی
تأثیر پتاسیم، بور و مس بر عملکرد ترکیب شیمیایی یونجه رقم همدانی
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 1)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 174. سعید شفیعی، احمد گلچین، جواد لامعی، محمد اسماعیلی آفتابدری و محمد تکاسی
بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن دار اسیدی بر میزان عملکرد و کیفیت سیب زمینی بذری
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 1)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 173. بیتا بندپی، احمد گلچین و درویشعلی عموزاده
غیرمتحرک کردن فلزات سنگین در یک خاک آلوده
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 1)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 172. ماریه نادی، احمد گلچین و وحید مظفری
تأثیر چند نوع ورمی کمپوست بر برخی از پارامترهای رشد نهال پسته
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 1)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 171. مریم آجودان زاده، احمد گلچین و جواد لامعی هروانی
بررسی تأثیر متقابل کیفیت و مقدار ماده آلی و سطوح نیتروژن مصرفی بر عملکرد سیب زمینی
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 1)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 170. علی عباسپور، محمود کلباسی، شاپور حاج رسولیها و احمد گلچین
بررسی آلودگی برخی خاک های کشاورزی ایران به کادمیوم و سرب
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 1)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 169. امید افلاکی، احمد گلچین و محمد اسماعیلی
تأثیر شوری و  SAR محلول غذایی بر روی جذب عناصر و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 2)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 168. هانیه عسگری و احمد گلچین
تغییر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک در اثر عملیات خاکورزی
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 2)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 167. هانیه عسگری و احمد گلچین
تأثیر مواد آلی بر میزان ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت نگهداری آب و میزان آب قابل استفاده گیاه در چند خاک بکر و کشت شده
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 2)
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 166. احمد گلچین، هانیه عسگری و محمدیوسف ناصری
تأثیر کشت و کار بر کیفیت شیمیایی خاک
نهمین کنگره علوم خاک ایران (جلد 3).
تهران. 9-6 شهریور 1384  
National 165. احمد گلچین و سعید شفیعی
بررسی تأثیر کارخانه سرب و روی زنجان بر آلودگی خاک تا شعاع 10 کیلومتری کارخانه
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 164. آرزو صیامی، حسین بشارتی و احمد گلچین
بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن عناصر غذایی در خاکهای آهکی
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 163. سعید کلیچ و احمد گلچین
مقایسه ضایعات آلی اسیدی و غیراسیدی به منظور ارتقاء کیفیت، پایداری و اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی یک خاک شور و سدیمی
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 162. احمد گلچین و سعید کلیچ
ماده آلی، قلیائیت و پایداری ساختمان خاک
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 161. احمد گلچین، حمیدرضا سمائی و شروین احمدی
کاهش میزان رس قابل انتشار و حفظ کیفیت آبهای سطحی با استفاده از پلیمرهای محلول در آب
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 160. سعید کلیچ، احمد گلچین و یوسف ناصری
تأثیر سیستمهای کشت و کار بومی بر کیفیت و پایداری خاک
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 159. احمد گلچین و سعید شفیعی
بررسی تأثیر کارخانجات سرب و روی زنجان بر آلودگی محصولات زراعی و باغی به فلزات سنگین
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 158. احمد گلچین، عارفه سادات صفوی و کریم آتش نما
گونه های گیاهی بومی ابرجاذب Pb و Zn در استان زنجان
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 157. احمد گلچین، کریم آتش نما و محمد تکاسی
بررسی نحوه توزیع سرب در اندامهای مختلف آفتابگردان و کلزا به عنوان گیاهان تولید کننده روغن
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 156. حمیدرضا سمائی، احمد گلچین و محمدرضا مصدقی
کنترل آلودگی ناشی از فرسایش بادی به وسیله پلیمرهای محلول در آب
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 155. کریم آتش نما، احمد گلچین و محمد اسماعیلی
میزان تجمع برخی از فلزات سنگین در سه گیاه علوفه ای یونجه، خلر و اسپرس
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 154. کریم آتش نما، احمد گلچین و حسین بشارتی
تاثیر Cd و Pb بر سکوستراسیون کربن ) در خاکCarbon Sequestration(
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 153. فرزانه حسینی و احمد گلچین
اثر حرارت بر روی خصوصیات فیزیکی یک نوع خاک ورتی سول
مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
کرج. 18-17 آبان 1385  
National 152. اسماعیل زارع، احمد گلچین، الهیار خادم و سعید شفیعی
تأثیر روی بر جذب کادمیم و شاخص های رشد ذرت
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 151. احمد گلچین، زینب سرمدی و حسین بشارتی
بررسی تأثیر افزودنی های مختلف بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه زراعی جو
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 150. زینب سرمدی، احمد گلچین و حسین بشارتی
بررسی تأثیر افزودنی های آلی و معدنی در توزیع فلزات سنگین در فرکشن های مختلف خاک
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 149. سعید کلیچ و احمد گلچین
تأثیر گچ به همراه ضایعات آلی اسیدی و غیراسیدی بر اصلاح یک خاک شور و سدیمی
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران.
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 148. اصغر مشهدی جعفرلو، احمد گلچین، حسین بشارتی و مهشید هناره
تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سیر
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 147. حمیدرضا سمائی، احمد گلچین، محمدرضا مصدقی و شروین احمدی
بررسی تأثیر پلیمرهای محلول در آب بر پایداری خاکدانه های چند نمونه خاک استان همدان
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 146. سعید شفیعی و احمد گلچین
تعیین حد بحرانی مصرف نیتروژن در گیاه خیار سبز با استفاده از دستگاه کلروفیل سنج
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور  1386  
National 145. اصغر مشهدی جعفرلو، احمد گلچین، حسین بشارتی و عزیز مجیدی
تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب برخی از عناصر غذایی در سیر
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج
 6-4 شهریور 1386  
National 144. مریم پورنجف، احمد گلچین، محمد اسماعیلی و مسعود کامل
تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 143. فاطمه بناگر و احمد گلچین
بررسی تأثیر منبع و مقدار کود آلی با و بدون پرلیت بر رشد و نمو گیاه دارویی اکیناسه در محیط کشت گلدانی
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 142. کریم آتش نما، احمد گلچین، حسین بشارتی و عارفه سادات صفوی
تأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان و روند آزادسازی فسفر قابل جذب در طول زمان
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 141. احمد گلچین، سعید کلیچ و مریم آجودان زاده
نقش مواد آلی در بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 140. آرزو صیامی، حسین بشارتی و احمد گلچین
بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روی در خاکهای آهکی
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 139. احمد گلچین و فرزانه حسینی
تأثیر بقایای گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی چند خاک ورتی سول
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 138. اصغر مشهدی جعفرلو، احمد گلچین و حسین بشارتی
تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری های تیوباسیلوس بر فراهمی عناصر غذایی و برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 137. کریم آتش نما، احمد گلچین و حسین بشارتی
بررسی سینتیک تجزیه بقایای گیاهی کلزا در سطوح رطوبتی مختلف
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 136. کریم آتش نما، احمد گلچین و حسین بشارتی
تأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان بیوماس میکروبی خاک
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 135. سعید کلیچ و احمد گلچین
اصلاح یک خاک شور  و سدیمی با استفاده از گوگرد، مواد آلی و میکرواورگانیسم ها
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 134. حسین بشارتی، احمد گلچین و کریم آتش نما
تأثیر افزودن نیتروژن و تنظیم نسبت C/N بقایای گیاهی مختلف بر سرعت تجزیه بقایا
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
کرج. 6-4 شهریور 1386  
National 133. ماریه نادی و احمد گلچین
استفاده از ورمی کمپوست به عنوان یک محیط کشت گلدانی و گلخانه ای
مجموعه مقالات همایش تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
گیلان. 10-9 شهریور 1386  
National 132. محمد اسماعیلی و احمد گلچین
تأثیر مصرف منیزیم، روی، منگنز و آهن بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان رقم گلشید
هفتمین کنگره علوم خاک ایران
شهرکرد. 7-4 شهریور 1380  
National 131. ماریه نادی، احمد گلچین و ابراهیم صداقتی خروی
تولید ورمی کمپوست راهکاری جهت استفاده بهینه از پتانسیل ضایعات آلی
چکیده مقالات چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی
مشهد. 4-2 آذر  1384  
National 130. سعید شفیعی و احمد گلچین
استفاده از ترکیب کودی N-phuric در راستای بهبود بهره وری خاکهای آهکی
چکیده مقالات چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی
مشهد. 4-2 آذر 1384  
National 129. امید افلاکی و احمد گلچین
تأثیر سطوح مختلف شوری و نسبت جذب سدیمی محلول های غذایی بر کیفیت، بازارپسندی و خاصیت انبارداری گوجه فرنگی
چکیده مقالات چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی
مشهد. 4-2 آذر  1384  
National 128. احمد گلچین و محمد اسماعیلی
بررسی تأثیر مقادیر مختلف مولیبدن و کبالت بر عملکرد و کیفیت نخود دیم
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2 اسفند 1382  
National 127. فلورا رفیعی، رضا مامقانی، علی کاشانی و احمد گلچین
تأثیر مراحل آبیاری و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان (هیبرید گلشید).
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2 اسفند 1382  
National 126. عباسعلی دماوند، مجید خیاوی و احمد گلچین
بررسی تأثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و روغن کلزا
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2 اسفند 1382  
National 125. احمد گلچین، محمد اسماعیلی و عباسعلی دماوندی
بررسی تأثیر منابع و مقادیر مختلف کود آلی و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه گندم آبی
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2 اسفند 1382  
National 124. محمد اسماعیلی، مجید گل محمدی و احمد گلچین
بررسی تأثیر نیتروژن، بور و زمان برداشت بر  عملکرد و سال آوری زیتون
خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک، کود و سم در کشاورزی
کرج. 4-2  اسفند 1382  
National 123. ماندانا طوسی و احمد گلچین
تاثیر پلی مرهای محلول در آب بر هدایت هیدرولیکی سه خاک با بافت متفاوت
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 122. احمد گلچین، عارفه سادات صفوی، محمد اسماعیلی و کریم آتش نما
بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در ارقام مختلف گلرنگ
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 121. پیام بابایی، احمد گلچین، حسین بشارتی و مهران افضلی
تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد سویا در یک خاک آهکی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 120. مریم تحملکنان و احمد گلچین
اثر متقابل شوری و ازت بر وزن خشک بخش هوایی و غلظت یون های سدیم و پتاسیم در برگ های دو رقم زیتون (روغنی و کرونیکی)
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 119. صلاح الدین مردای، حسین بشارتی، حبیب اله نادیان، اسماعیل کریمی و احمد گلچین
بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در تاریخ سبز کردن، زمان گلدهی و صفات مورفولوژیک نخود
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 118. مریم تحملکنان و احمد گلچین
تاثیر شوری و بور بر وزن خشک بخش هوایی، ریشه و شاخص سطح برگ دو رقم زیتون (روغنی و کرونیکی)
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 117. پیام بابایی، احمد گلچین، حسین بشارتی و مهران افضلی
مقایسه تاثیر سطوح نیتروژن و تلقیح باکتری برادی رایزوبیوم جاپانیکوم بر عملکرد سویا و درصد پروتئین دانه آن
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 116. صلاح الدین مردای، حسین بشارتی، ولی فیضی اصل، حبیب اله نادیان، اسماعیل کریمی و احمد گلچین
بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در خصوصیات ریشه نخود
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 115. مجتبی جهانی، احمد گلچین و نسرین فرزانه
تغییرات برخی از خصوصیات شیمیایی مواد آلی در حین تبدیل به ورمی کمپوست
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 114. مجتبی جهانی، احمد گلچین و حسین بشارتی
بررسی میزان زیتوده کرم خاکی در فرایند ورمی کمپوست شدن مواد آلی مختلف
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 113. پریسا نقی زاده، احمد گلچین و کاظم هاشمی مجد
تاثیر افزودنی های مختلف بر کاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کود گاوی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 112. پیام بابایی، احمد گلچین، حسین بشارتی و مهران افضلی
تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد سویا در یک خاک آهکی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 111. پریسا نقی زاده، احمد گلچین و کاظم هاشمی مجد
تاثیر نوع افزودنی و زمان انکوباسیون بر کاهش مقدار فسفر محلول کود مرغی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 110. فاطمه بناگر و احمد گلچین
بررسی تاثیر نوع و مقدار مواد ارگانیک (کود آلی) بر تولید ماده خشک (بیوماس) گیاه دارویی اکیناسه پورپورا در محیط کشت گلدانی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 109. علی بهشتی آل آقا، احمد گلچین و فائز رئیسی
توزیع ماده آلی در پروفیل خاک دو منطقه گرگان و زنجان با آب و هوای مختلف
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 108. پیام بابایی، احمد گلچین، حسین بشارتی و مهران افضلی
تاثیر مقدار و روش های مصرف کودهای حاوی آهن بر جذب آهن و عملکرد سویا در یک خاک آهکی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 107. نسرین فرزانه، احمد گلچین و کاظم هاشمی مجد
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 106. نسرین فرزانه، احمد گلچین و کاظم هاشمی مجد
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 105. سعید کلیچ، احمد گلچین، حسین بشارتی و کریم آتش نما
بررسی تطابق آزادسازی عناصر غذایی حاصل از تجزیه بقایای گیاهی با زمان مورد نیاز گندم
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 104. الناز شادمهر و احمد گلچين
تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن و محلول پاشی با عناصر کم مصرف بر عملکرد و ترکیب شیمیایی گیاه خیار سبز
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388    
National 103. اسماعیل زارع، احمد گلچین، غلامرضا معافپوریان، سید ابراهیم حسینی،  الهیار خادم و رسول عبداله نیا
تاثیر روی بر جذب کادمیم و شاخص های رشد گیاه ذرت
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388   
National 102. رزا فخری و احمد گلچین
اثر مایه تلقیح و کود سولفات فرو بر عملکرد و صفات مورد مطالعه در دو رقم لوبیا چیتی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388   
National 101. رسول عبداله نیا، احمد گلچین، الهیار خادم گوشه و اسماعیل زارع
ذخیره کربن و نیتروژن در خاکدانه های با اندازه های متقاوت در خاک های بکر وکشت شده
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388   
National 100. صدیقه خلیلی، احمد گلچین و حسن شکری واحد
تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد گیاه و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای آن و جذب N,P,K در گیاه برنج (رقم هاشمی)
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388   
National 99. علی بهشتی آل آقا،  فائز رئیسی، احمد گلچین و فاطمه امانی
تغییر خصوصیات شیمیایی خاک ناشی از تغییر کاربری اراضی در دو منطقه گرگان و کنگاور
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388   
National 98. احمد گلچین و کریم آتش نما
بررسی تاثیر چرای دام از مراتع آلوده به فلزات سنگین بر فراورده های دامی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388  
National 97. احمد گلچین و کریم آتش نما
شناسایی گونه های تثبیت کننده فلزات سنگین در استان زنجان
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388  
National 96. مریم جهانشاه، احمد گلچین و محمد امیر دلاور
بررسی تاثیر عملیات کشت و کار، چرا و قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388  
National 95. رسول عبداله نیا، احمد گلچین، محمد امیر دلاور، علی سرابچی و فرزانه حسینی
تاثیر کشت و کار بر میزان ذخیره کربن و برخی از عناصر غذایی موجود در خاک
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان- 21 تیر 1388  
National 94. رسول عبداله نیا، احمد گلچین و علیرضا واعظی
تاثیر کشت وکار بر مقدار عناصر ماکرو در خاک های با pH متفاوت
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان- 21 تیر 1388  
National 93. صدیقه خلیلی، احمد گلچین و حسن شکری واحد
عکس العمل گیاه برنج به محلول پاشی اوره تحت تنش خشکی در مراحل مختلف رشد
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان - 21 تیر 1388  
National 92. بهنام سالوند طجر و احمد گلچین
مقایسه سرعت تجزیه ویناس چغندر قند در دو خاک اسیدی و آهکی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان- 21 تیر 1388  
National 91. راحله جنابی حق پرست، احمد گلچین و احسان کهنه
مطالعه اثر سطوح مختلف مس بر رشد کرم خاکی گونه  Eisenia fotida در یک خاک آهکی
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان- 21 تیر 1388  
National 90. فاطمه فرهادپور، احمد گلچین و قربانعلی روشنی
تاثیر سطوح شوری و ترکیب نمک بر شاخص سطح برگ، غلظت یون های سدیم و پتاسیم و وزن خشک بخش هوایی دو رقم زیتون
ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
رشت- 22 تیر 1388  
National 89. احمد گلچین و عبدالجمیل زر بخش
بررسی تاثیر شوری، نیتروژن و محلول پاشی کلرور کلسیم بر روی عملکرد و شاخص های رشد در گیاه فلفل، نهاله شایسته
ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
رشت - 22 تیر 1388  
National 88. مسعود برزگر فلاح و احمد گلچين
تاثیر ورمی کمپوست های مختلف بر شاخص های رشد گل داوودی
ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
رشت - 22 تیر 1388  
National 87. آناهیتا طاهرخانی، احمد گلچین و محمد امیر دلاور
بررسی تاثیر خشکی قسمتی از منطقه ریشه و هرس سبز در عملکرد و کیفیت انگور بیدانه سفید
ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
رشت 22 تیر 1388  
National 86. آناهیتا طاهرخانی، احمد گلچین و محمد امیر دلاور
تکنیک جدید خشک کردن قسمتی از منطقه ریشه برای دستیابی به حداکثر بهره وری آب
دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
اصفهان - 30 اردیبهشت 1388  
International 85. M. Kiamohammadi, A. Golchin, D. Hashemabadi
The Effects of Different Preservative Solutions on Keeping Quality of Cut Lisianthus(Eustoma grandiflorum).
6th INTERNATIONAL POSTHARVEST SYMPOSIUM.
ANTALYA- TURKEY. 8 April 2009  
National 84. ليلا رضاخاني و احمد گلچين
آلودگي خاك به مس و كادميم و تاثير آن بر رشد و نمو و غلظت عناصر در اسفناج
اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
اصفهان - 19 آبان 1389  
National 83. مجتبي جهاني، احمد گلچين و حسين بشارتي
غني سازي ورمي كمپوست هاي مختلف با ويناس چغندرقند و تاثير آن بر عملكرد و تركيب شيميايي گياه ذرت
ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران
تهران، 1388  
National 82. مجتبي جهاني، احمد گلچين، حسين بشارتي و مهدي خياط
بررسي اثر غني سازي مواد آلي با عناصر مس و روي بر ميزان زيتوده و جذب عناصر توسط كرم خاكي (Eisenia fotida )
ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران،
تهران، 1388   
National 81. علي بهشتي آل آقا، احمد گلچين و فايز رييسي
تاثير كشت و كار بر آلودگي خاك به كادميوم در دو منطقه ده نو و سلطانيه
اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
اصفهان - 19 آبان 1389  
National 80. فاطمه صبحي و احمد گلچين
بررسي تاثير مقادير مختلف نيتروژن، منگنز و روي بر عملكرد و كيفيت ميوه انار در استان مازندران
مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي انار
ساوه، 12 آبان 1389   
National 79. آناهیتا طاهر خانی، احمد گلچین.
بررسی تاثیر کود اوره و آهن بر غلظت عناصر غذایی در برگ انگور بیدانه سفید
هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
اصفهان- ایران. 14 شهریور 1390  
National 78. فاطمه رخش، احمد گلچین، سید یوسف عینی
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بر بر غلظت عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم در کلم بروکلی رقم ساکورا.
هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
اصفهان- ایران. 14 شهریور 1390  
National 77. آناهیتا طاهر خانی، احمد گلچین.
بررسی تاثیر کود اوره و آهن بر عملکرد و کیفیت انگور بیدانه سفید
هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
اصفهان- ایران. 14 شهریور 1390   
National 76. علیرضا طهماسبی، عظیم شیردلی، احمد گلچین
تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت، عملکرد و کارایی مصرف آب در انار
همایش ملی انار
فردوسی مشهد- ایران. 13 مهر 1390  
National 75. احمد گلچین، حسین بشارتی، سعید شفیعی
عوامل موثر بر دینامیک مواد آلی و تاثیر آن بر ویژگیهای خاک
اولین کنگره چالش های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود
تهران- ایران ( موسسه تحقیقات خاک و آب). 10 اسفند 1389.   
National 74. مهدی حسینی، احمد گلچین.
اثرشوری و قلیائیت آب آبیاری برمیزان رس قابل انتشاردریک خاک باکاربری مختلف.
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.
تهران- ایران. 28 آبان تا 2 آذر 1390.  
National 73. سعید میرزا حسنی، احمد گلچین
بررسی امکان استفاده از گیاه صنوبر در پاکسازی خاکهای آلوده به سرب ، روی و کادمیوم
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تهران- ایران. 28 آبان تا 2 آذر 1390.  
National 72. جیران فریدونی، احمد گلچین، سعید شفیعی، لیلا رضاخانی.
بررسی پتانسیل گیاه تربچه برای پاکسازی یک خاک آلوده به سرب و تأثیر تشدید کننده های جذب بر غلظت سرب و عناصر غذایی در اندام هوایی این گیاه.
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تهران- ایران. 28 آبان تا 2 آذر 1390.  
National 71. لیلا رضاخانی، احمد گلچین، سعید شفیعی، جیران فریدونی.
بررسی پتانسیل گیاه تربچه برای پاکسازی یک خاک آلوده به سرب و تأثیرتشدید کننده های جذب بر غلظت سرب و عناصر غذایی در اندام زیرزمینی این گیاه
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تهران- ایران. 28 آبان تا 2 آذر 1390.  
National 70. سپیده دانشور، احمد گلچین، سعید شفیعی
تاثیر گچ، سولفات آلومینیوم و دو پلیمر محلول در آب بر میزان رس قابل انتشار و کاهش فرسایش در یک خاک سدیمی
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.
تهران- ایران. 28 آبان تا 2 آذر 1390.  
National 69. ملیحه خالقی، احمد گلچین.
غیر متحرک کردن فلزات سنگین در یک خاک آلوده توسط افزودنی های مختلف
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تهران- ایران. 28 آبان تا 2 آذر 1390.  
National 68. زهرا فهیم، محمد امیر دلاور، احمد گلچین
ارتباط بین مقادیر کربن آلی خاک و نوع پوشش جنگلی در منطقه خیرود کنار استان مازندران
پنجمین همایش منطقه­ ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390  
National 67. هاجر عروجی، احمد گلچین
بررسی تاثیر روی، منگنز و مس بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا
پنجمین همایش منطقه ­ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390  
National 66. هاجر عروجی، احمد گلچین
بررسی تاثیر روی، منگنز و مس بر غلظت فسفر و عناصر کم مصرف در برگ و غده سیب زمینی رقم آگریا
پنجمین همایش منطقه ­ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390  
National 65. آذر علی مردانی، محمد امیر دلاور، احمد گلچین.
تاثیر توام بقایای گیاه یونجه با گچ و سولفات آلومینیوم بر روی بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک سدیمی
پنجمین همایش منطقه­ ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390  
National 64. الهه عزیز آبادی، احمد گلچین
بررسی تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی در برگ گیاه آفتابگردان
پنجمین همایش منطقه ­ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390  
National 63. الهه عزیز آبادی، احمد گلچین.
بررسی تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر شاخص های رویشی گلرنگ
پنجمین همایش منطقه­ ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390.  
National 62. منیژه مقیم، احمد گلچین
تاثیر سطوح مختلف نیتروزن و نوع کود آهن دار بر غلظت نیتروژن، فسفر ، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در برگ انگور
پنجمین همایش منطقه ­ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390.  
National 61. منیژه مقیم، احمد گلچین
تاثیر نوع کود آهن دار و سطوح مختلف بیکربنات بر غلظت آهن، منگنز و روی در برگ انگور در محیط کشت پرلیت
پنجمین همایش منطقه­ ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390.  
National 60. لیلا رضاخانی، احمد گلچین.
اثر مس بر تولید زیتوده گیاهی و غلظت کادمیم در گیاه اسفناج
پنجمین همایش منطقه­ ای یافته­ های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).
سنندج- ایران. 28 تا 29 اردیبهشت 1390.  
National 59. پروین معشوری، احمد گلچین، محسن خدادادی
تاثیر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه گوجه فرنگی.
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور 1390.  
National 58. علیرضا طهماسبی، عظیم شیردلی، احمد گلچین.
تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر عملکرد انار و کارایی مصرف آب
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور 1390  
National 57. الناز شادمهر، احمد گلچین.
تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن و محلول پاشی با عناصر کم مصرف بر عملکرد و غلظت بعضی از عناصر عذایی در برگ خیار سبز
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی.
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور 1390.  
National 56. سمیه بیگی هرچگانی، احمد گلچین
تاثیر سطوح مختلف مولیبدن محلول غذایی بر عملکرد و غلظت نیترات در خیار سبز در محیط کشت هیدروپونیک
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور 1390 .  
National 55. خدیجه فرهادی، احمد گلچین.
تاثیر سطوح مولیبدن و کبالت بر شاخص های رشد لوبیا چیتی در بستر کشت پرلیت
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور.  
National 54. محسن کوه جانی گوجی، احمد گلچین.
تاثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون کود نیتروژنه (اوره) بر تجمع نیترات در کاهو.
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور.  
National 53. الهه عزیز آبادی، احمد گلچین، محمد امیر دلاور، فرید شکاری.
بررسی تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی برگ گلرنگ
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور.  
National 52. غزاله سبحانی، احمد گلچین، فرید شکاری
تاثیر مقادیر مختلف اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری.
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور.  
National 51. فریبا نجفی علیشاه، احمد گلچین، محمود محبی
تاثیر سطوح مختلف سوپر جاذب آکوزورب و نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد گیاه خیار سبز گلخانه­ای.
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور.   
National 50. آذر علی مردانی، محمد امیر دلاور، احمد گلچین
تاثیر بقایایی گیاهی یونجه با و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر خصوصیات فیزیکی یک خاک سدیمی واقع در استان همدان
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
زنجان - ایران - 19 تا 21 شهریور   
National 49. نسترن پولادی، محمد امیر دلاور، احمد گلچین، عبدالله موسوی کوپر.
مقایسه تاثیر پوشش جنگلی صنوبر و توسکا بر ویژگی­های کیفی خاک در ایستگاه تحقیقاتی صفرابسته استان گیلان.
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی.
زنجان – ایران. 19 تا 21 شهریور   
National 48. ماندانا طوسی، احمد گلچین، سعید شفیعی، فوزیه ملایی
تاثیر پلیمرهای محلول در آب بر درصد جوانه زنی بذر و عملکرد گیاه ذرت در دو خاک با بافت­های متفاوت
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 47. سیده عذرا موسوی، احمد گلچین، سعید شفیعی، منیژه مقیم
تاثیر نیتروژن، بی­کربنات و کود­های آهن­دار بر سطح و درجه سبزینگی برگ­هایمو در گیاه انگور در محیط کشت هیدروپونیک
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 46. سحر ملکانی، احمد گلچین، سعید شفیعی
تاثیر زمان­های قطع آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد بذر پیاز
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران.
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 45. هاشم آرام، احمد گلچین، سعید شفیعی، راحله جنابی حق پرست.
بررسی اثرات روی و کادمیم بر درصد زنده مانی و تعداد کوکون کرم خاکی گونه Eisenia fotida در خاک­های آهکی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 44. صالح حسن زاده، احمد گلچین، سعید شفیعی.
تاثیر آبیاری تکمیلی و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و کارایی مصرف آب در نخود رقم پیروز
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 43. زهرا رضائی، احمد گلچین، سعید شفیعی، منیژه مقیم
تاثیر نیتروزن، بی­کربنات و کود­های آهن­دار بر غلظت عناصر پر مصرف ریشه مو در محیط کشت هیدروپونیک
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران.
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 42. سپیده دانشور، احمد گلچین، سعید شفیعی، مریم جهانشاه
تاثیر تغییر پوشش گیاهی از جنگل به مرتع بر خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه گرگان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 41. سپیده دانشور، احمد گلچین، سعید شفیعی، مریم جهانشاه
تاثیر تغییر پوشش گیاهی از جنگل به مرتع بر خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه گرگان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 40. ملیحه خالقی، احمد گلچین، سعید شفیعی
تاثیر سطوح مختلف منوآمونیم فسفات، زئولیت، ورمی­کمپوست و آهک در تثبیت عناصر سنگین در خاک­های آلوده.
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 39. ماندانا طوسی، احمد گلچین، سعید شفیعی، فوزیه ملایی
تاثیر پلیمرهای محلول در آب بر پراکندگی رس و پایداری خاکدانه­ ها
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 38. لیلا رضاخانی، احمد گلچین، سعید شفیعی، فاطمه یوسفی
بررسی سطوح کادمیم بر غلظت فسفر و عناصر کم مصرف در بخش هوایی گیاه اسفناج
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 37. بهنام آزاد مرد طالش میکائیل، احمد گلچین، ابوالفضل گیکلوی
اثر ورمی کمپوست غنی سازی شده، اسید سولفوریک و کلات آهن و روی در بهبود وضعیت  تغذیه­ای و خصوصیات کیفی میوه درختان هلو.
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 36. مهدی حسینی، احمد گلچین.
پایداری خاکدانه­ها در اراضی با کاربری متفاوت و نحوه توزیع کربن آلی و معدنی در خاکدانه­های با اندازه مختلف
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران.
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 35. محسن کوه جانی گوجی، احمد گلچین.
تاثیر ضایعات آلی با و بدون نیتروژن بر عملکرد کاهو رقم آیسبرگ.
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 34. محمد بهبود، احمد گلچین، حسین بشارتی
تاثیر سطوح  مختلف فشردگی خاک و فسفر بر عملکرد و کیفیت گیاه سیب زمینی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 33. خدیجه فرهادی، احمد گلچین
تاثیر سطوح نیتروژن و مولیبدن و عناصر غذایی پر مصرف در برگ لوبیا چیتی رقم تلاش در بستر کشت پرلیت
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 32. زهرا رضائی، احمد گلچین، محمد رضا عظیمی، آذر علی مردانی
تاثیر نوع و مقدار مصرف کودهای نیتروژنه بر میزان هدر رفت آمونیاک از خاک
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 31. علیرضا کارگر، احمد گلچین، فاطمه رخش
معادلات بر آورد عملکرد گوجه فرنگی تحت کودهای مختلف نیتروژن و مقایسه آن­ها
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 30. راحله جنابی حق پرست، احمد گلچین، احسان کهنه
مطالعه اثر سطوح مختلف عنصر روی بر رشد کرم خاکی گونه Eisenia fotida در یک خاک آهکی.
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 29. احمد گلچین، فاطمه رخش
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 28. فاطمه رخش، احمد گلچین
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 27. سمیه بیگی، احمد گلچین
تاثیر سطوح مختلف نیکل و مولیبدن بر عملکرد و تجمع نیترات در خیار سبز
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 26. غزاله سبحانی، احمد گلچین، فرید شکاری
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و شوری آب آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 25. مجتبی جهانی، احمد گلچین، آرش اردلان
بررسی تاثیر ورمی کمپوست به عنوان محیط کشت بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف و وزن تر اندام هوایی گیاه ذرت
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 24. مجتبی جهانی، احمد گلچین، حسین بشارتی
تاثیر استفاده از ورمی کمپوست بر برخی خواص شیمیایی خاک آهکی و امکان تولید محصولات ارگانیک.
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 23. هاجر تاجی، احمد گلچین
بررسی اثر گوگرد بر روی جذب برخی فلزات سنگین بوسیله ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 22. هاجر تاجی، احمد گلچین
بررسی اثر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر روی جذب برخی فلزات سنگین بوسیله ذرت
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 21. احمد گلچین، الهه عزیز آبادی
بررسی تاثیر سیلیسیم و تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی در برگ گیاه آفتابگردان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 20. احمد گلچین، الهه عزیز آبادی.
بررسی تاثیر سیلیسیم  و پتاسیم بر شاخص­های رشد گلرنگ
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 19. نسرین کریم خانی، احمد گلچین، علی خانمیرزایی فرد
تاثیر مواد آلی بر فراهمی کادمیم در خاک کشت شده با گیاه چاودار و تریتیکاله
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 18. الهیار خادم، احمد گلچین، اسماعیل زارع.
تاثیر سطوح مختلف گوگرد بر قابلیت جذب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 17. الهیار خادم، احمد گلچین، اسماعیل زارع، رسول عبدالله نیا
تاثیر نوع و مقدار ماده آلی و سطوح مختلف گوگرد بر میزان فسفر و عناصر کم مصرف قابل جذب یک خاک آهکی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 16. احمد طولابی فرد، سیروس جعفری، احمد گلچین
تغییر کاربری اراضی بکر به اراضی تحت کشت نیشکر و محصولات تناوبی و تاثیر آن بر خصوصیات کیفی خاک در استان خوزستان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 15. سمیه بیگی، احمد گلچین
تاثیر نیتروژن و مولیبدن محلول غذایی بر عملکرد و شاخص­های رشد خیار سبز در محیط کشت هیدرو پونیک
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 14. اسماعیل معمار کوچه باغ، داریوش شانه بندی، احمد گلچین، حسین بشارتی
جداسازی و شناسایی مولکولی سویه­های سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به فلزات سنگین از خاک­های آلوده استان زنجان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 13. اسماعیل معمار کوچه باغ، داریوش شانه بندی، احمد گلچین، حسین بشارتی
اثرات آلودگی خاک به کادمیم، سرب و روی بر تثبیت نیتروژن سویه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی و عملکرد یونجه.
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 12. فریبا نجفی غلیشاه، احمد گلچین، محمود محبی
تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب آکوسورب و دور آبیاری بر میزان مصرف آب و عملکرد گیاه خیار سبز
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 11. حسین شریفی، احمد گلچین، مجتبی فتحی، محمود صلحی
تاثیر معدن باما بر آلودگی گیاهان اطراف آن به فلز­های سنگین
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 10. آذر علی مردانی، محمد امیر دلاور، احمد گلچین
تاثیر مقادیر مختلف بقایای گیاهی یونجه با و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر برخی از خصوصیات شیمیایی یک خاک سدیمی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 9. نسترن پولادی، محمد امیر دلاور، احمد گلچین، عبدالله موسوی کوپر
تاثیر نوع پوشش جنگلی بر ویژگی های کیفی خاک در ایستگاه تحقیقاتی صفرابسته استان گیلان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 8. وحیده محمود زاده، احمد گلچین، علیرضا واعظی، فاطمه بابایی
مطالعه برخی از عوامل موثر بر جذب سطحی کادمیوم در یک خاک آهکی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
National 7. محمد بهبود، احمد گلچین، حسین بشارتی
تاثیر باکتری های محرک رشد(PGPR) سودو موناس فلورسنت و فشردگی خاک بر جذب عناصر غذایی توسط گیاه سیب زمینی(ُSolanum tuberosum L.) رقم آگریا
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز- ایران. 12 لغایت 14 شهریور 1390  
International 6. M.Kiamohammadi.  A.Golchin. D.Hashemabadi. S.Shafiei.
Vase life and electrolyte leakage of lisianthus ( Eustoma grandiflorum ) after treating with sucrose, citric acid, calcium sulfate and silver nirtat
6th international postharvest symposium  .
Antalya- Turkey . April 08 – 12, 2009  
International 5. M.Kiamohammadi, A.Golchin, D.Hashemabadi
The effects of different floral preservative solution on keeping quality of cut lisianthus ( Eustoma grandiflorum)
6th international postharvest symposium
Antalya- Turkey . April 08 – 12, 2009  
National 4. E. Jozedaemi, A. Golchin.
The effects of soil and foliar fertilization with iron and soil applied sulfuric acid on root growth and root chemical composition of four spotted bean cultivars in a calcareous soil.
First international conference of soil and roots engineering relationship.
Ardebil. 24 May 2010  
National 3. A. Taherkhani, A. Golchin, M. Delavar
The effects of partial root zone drying (PRD) and green pruning on yield and quality of Thompson seedless grape.
First international conference of soil and roots engineering relationship.
Ardebil. 24 May 2010  
National 2. A. Golchin, M. Toosi, L. Rezakhani.
Using Acrylic Type Polymers  to Fix Soils and Reduce Water Erosion
First international conference of soil and roots engineering relationship
24 May 2010- Ardebil  
International 1. M. Nadi, A.Golchin, I.Puskas, V.Mozafari, E.Sedaghati, A.Farsang
The effects of vermicomposting on organic waste
2 nd international conference for development of environmental engineering education.
November 9- 11, 2011- Herl̕any- Slovakia  

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir