خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37156   بروزرسانی: 18-11-1401

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  حمید رشیدزادهعلی رمضانیسید جمال طباطبائی رضائیحسین دانافرشایان رحمانیحسن ویسیمحسن رجایی نژادزهرا جمال پورزهرا حامی
Targeted co-delivery of methotrexate and chloroquine via a pH/enzyme-responsive biocompatible polymeric nanohydrogel for colorectal cancer treatment
انتقال هدفمند متاتروکسیت و کلروکوئین توسط نانوژل های پاسخگو به آنزیم و pH به منظور درمان سرطان کلورکتال
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION Issue 34 (2023-03-20PP. 1824-1842 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  الهام محمدیسید جمال طباطبائی رضائیکیوان نادریعلی رمضانیعلی رمضانی
PEGylated Redox/pH Dual-Responsive Dendritic Prodrugs Based on Boltorn® H40 for Tumor Triggered Paclitaxel Delivery
پیش داروی پگیله شده حساس به pH/رداکس بر پایه H40 به منظور انتقال هدفمند تاکسل به تومور
ChemistrySelect Issue 8 (2023-01-27P. e202204246 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  سید مسیح ادیانیحمید رشیدزادهمهدی بهدانیسید جمال طباطبائی رضائیعلی رمضانی
In vitro evaluation of anti-angiogenesis property of anti-VEGFR2 nanobody-conjugated H40-PEG carrier loaded with methotrexate
ارزیابی در شرایط آزمایشگاهی خاصیت ضد رگ زایی حامل H40-PEG کونژوگه با نانوبادی anti-VEGFR2 بارگذاری شده با متوترکسات
Iranian Journal of Basic Medical Sciences Issue 25 (2022-12-15PP. 1477-1486 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  حمید رشیدزادهسید جمال طباطبائی رضائیحسین دانافرعلی رمضانی
Multifunctional pH-responsive nanogel for malaria and cancer treatment: Hitting two targets with one arrow
نانوژل چند عاملی پاسخگو به pH برای درمان مالاریا و سرطان: یک تیر و دو نشان
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 76 (2022-10-07P. 103740 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  سید جمال طباطبائی رضائیپونه سیارنژادشیما اصغریحمیده آقاحسینیعاصمه مشهدی ملک زادهعلی رمضانی
Ni(II) complexes immobilized on magnetic nanoparticles as an efficient semi-heterogeneous catalyst towards diastereoselective nitroaldol (Henry) reaction
کمپلکس نیکل (II) تثبیت‎شده بر نانوذره‌های مغناطیسی به‌عنوان یک کاتالیست نیم‎ناهمگن برای واکنش ناقرینه‎پارگزین نیتروآلدول (هنری)
پژوهش های کاربردی در شیمی (Jarc) شماره 15 (1400/05/03صفحات 157-170 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  حمید رشیدزادهسید جمال طباطبائی رضائیسید مسیح ادیانیمرتضی اباذریسمانه رهاموز حقیقیحسین عبداللهیعلی رمضانی
Recent advances in targeting malaria with nanotechnology-based drug carriers
پیشرفت های اخیر در درمان مالاریا با حامل های دارویی مبتنی بر فناوری نانو
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Issue 26 (2021-07-08PP. 807-823 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  حمیده آقاحسینیمحمدرضا سعادتی گلوجهسید جمال طباطبائی رضائیعلی رمضانینرگس اسدیHidenori Yahiromasami Moriناهید شجریعلیرضا کاظم زاده
A robust polyfunctional Pd(II)‑based magnetic amphiphilic nanocatalyst for the Suzuki–Miyaura coupling reaction
نانوکاتالیست چند عاملی قدرتمند مغناطیسی مبتنی بر Pd (II) آمفیفیلیک برای واکنش جفت شدن سوزوکی –میاورا
Scientific Reports Issue 11 (2021-05-12PP. 10239 1-10239 11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  حمیده آقاحسینیسید جمال طباطبائی رضائیداود عبدالله نژادیانمهشید ملکیعلی رمضانی
Ag–Pd Alloy Immobilized on Semi-heterogeneous Support as a Novel Highly Efficient Artificial Nitroreductase: Experimental Design Optimization and Kinetic Study
آلیاژ Ag-Pd تثبیت شده بر روی بستر شبه ناهمگن به عنوان یک نیتروردوکتاز مصنوعی جدید و کارامد: بهینه سازی با طراحی آزمایش و مطالعه سنتیکی
CATALYSIS LETTERS Issue 151 (2020-10-09PP. 1262-1272 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  حمید رشیدزادهسید جمال طباطبائی رضائیسحر زمانیالناز ساریجلوعلی رمضانی
pH-sensitive curcumin conjugated micelles for tumor triggered drug delivery
میسل های مزدوج شده با کورکومین حساس به pH برای دارورسانی هدفمند در شرایط تحریک توموری
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION Issue 32 (2020-09-15PP. 320-336 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  سید جمال طباطبائی رضائیعاصمه مشهدی ملک زادهلیلا سربازنیک نژاد حسنعلی رمضانی
Hyperbranched polymers functionalized magnetic nanoparticles for targeted delivery and intracellular release of cisplatin
نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با پلیمرهای پرشاخه به منظور انتقال هدفمند و رهایش درون سلولی سیس پلاتین
شیمی کاربردی - دانشگاه سمنان شماره 15 (1399/01/01صفحات 55-70 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  سید جمال طباطبائی رضائیالناز ساریجلوحمید رشیدزادهسحر زمانیعلی رمضانیعلی حسامیالهام محمدی
pH-triggered prodrug micelles for cisplatin delivery: Preparation and In Vitro/Vivo evaluation
پیش داروی میسلی با سویچینگ pH به منظور انتقال سیس پلاتین: تهیه و ارزیابی در شرایط آزمایشگاهی / داخل بدن
REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Issue 146 (2020-01-09PP. 104399-1-104399-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  سید جمال طباطبائی رضائیعاصمه مشهدی ملک زادهعلی رمضانینیک نژاد حسن
pH-Sensitive Magnetite Nanoparticles Modified with Hyperbranched Polymers and Folic Acid for Targeted Imaging and Therapy
نانوذرات مغناطیسی حساس به pH اصلاح شده با پلیمرهای پرشاخه و فولیک اسید به منظور تصویربرداری و درمان هدفمند
Current Drug Delivery Issue 16 (2019-10-19PP. 839-848 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  فاطمه اورجالیانفاطمه جهان افروزفراز چوگانعلی حسین رضایانالهام ملک زادهسید جمال طباطبائی رضائینبید محمدرضاامیر حسین صاحبکار
Synthesis and evaluation of injectable thermosensitive penta‐block copolymer hydrogel (PNIPAAm‐PCL‐PEG‐PCL‐PNIPAAm) and star‐shaped poly(CL─CO─LA)‐b‐PEG for wound healing applications
سنتز و ارزیابی ژل های تزریقی حساس به دما به منظور کاربرد به عنوان باند زخم
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY Issue 120 (2019-05-22PP. 17194-17207 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  حمیده آقاحسینیسید جمال طباطبائی رضائیمهشید ملکیداود عبدالله نژادیانعلی رمضانیهاشم شهروس وند
Pt(II)‐Based Artificial Nitroreductase: An Efficient and Highly Stable Nanozyme
نیتروردوکتاز مصنوعی بر پایه Pt(II): یک نانوآنزیم کارامد و پایدار
ChemistrySelect Issue 4 (2019-01-28PP. 1387-1393 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  سید جمال طباطبائی رضائیعلی حسامیحسین خرم ابادیامانی وحیدعاصمه مشهدی ملک زادهعلی رمضانینیک نژاد حسن
Pt(II) complexes immobilized on polymer‐modified magnetic carbon nanotubes as a new platinum drug delivery system
کمپلکس پلاتین (II) تثبیت شده بر روی کربن نانو تیوب های مغناطیسی به عنوان یک سیستم جدید دارورسانی پلاتینی
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 32 (2018-05-22PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
Scopus
25.  سیامک کیانی شاه وندیاحمر حمیدسید جمال طباطبائی رضائی
نانوذرات پالادیم تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با پلیمر برای تشخیص هیدروژن پراکسید
Palladium nanoparticles immobilized on polymer-functionalized magnetic nanoparticles for the determination of hydrogen peroxide
Surfaces and Interfaces Issue 12 (2018-05-02PP. 71-77 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  حمیده آقاحسینیسید جمال طباطبائی رضائیمهسا تدینعلی رمضانیوحید امانیرویا احمدیداود عبدالله نژادیان
Highly Efficient Aqueous Synthesis of Propargylamines through C–H Activation Catalyzed by Magnetic Organosilica‐Supported Gold Nanoparticles as an Artificial Metalloenzyme
سنتز کارامد پروپارژیل آمین ها در محیط آبی از طریق فعال سازی C-H تسریع شده با نانوذرات طلا مغناطیسی
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Issue 2018 (2018-04-10PP. 2589-2598 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  سید جمال طباطبائی رضائیخدیجه نوروزیعلی حسامیعاصمه مشهدی ملک زادهعلی رمضانیوحید امانیرویا احمدی
Au(III) complexes loaded pH‐responsive magnetic nanogels for cancer therapy
نانو ژل های مغناطیسی حساس به pH بارگیری شده با کمپلکس Au(III) برای درمان سرطان
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 32 (2018-01-05PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  سید جمال طباطبائی رضائیعاصمه مشهدی ملک زادهسیما پولایی موزیرجیعلی رمضانیحسین خرم ابادی
Chemo‐selective reduction of nitro and nitrile compounds using Ni nanoparticles immobilized on hyperbranched polymer‐functionalized magnetic nanoparticles
احیاء گزینشی ترکیبات نیترو و نیتریل با استفاده از نانوذرات نیکل تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با پلیمرهای پرشاخه
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 32 (2017-12-20PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  پرستو قشلاقی گازرانیعاصمه مشهدی ملک زادهعلی رمضانیسید جمال طباطبائی رضائیپگاه عظیم زاده آسیابیSang Woo Joo
Magnetite Polycitric Acid (Fe3O4@PCA) Nanoparticles: A Novel, Efficient and Reusable Solid Acid Catalyst for the Preparation of Polyhydroquinolines
نانو ذرات مغناطیسی پلی سیتریک اسید (Fe3O4@PCA): یک کاتالیزور اسیدی جدید، کارامد و قابل استفاده مجدد برای تهیه پلی هیدروکینولین ها
LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY Issue 14 (2017-12-01PP. 787-796 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  سید جمال طباطبائی رضائیحسین خرم ابادیعلی حسامیعلی رمضانیرویا احمدی
Chemoselective Reduction of Nitro and Nitrile Compounds with Magnetic Carbon Nanotubes-Supported Pt(II) Catalyst under Mild Conditions
احیاء گزینشی ترکیبات نیترو و نیتریل با استفاده از کاتالیزور پلاتین (II) تثبیت شده بر روی کربن نانوتیوب مغناطیسی تحت شرایط ملایم
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Issue 56 (2017-10-09PP. 12256-12266 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  سید جمال طباطبائی رضائیآذین شمس الدین قادیکلائیعلی رمضانیعاصمه مشهدی ملک زادهپگاه عظیم زاده اسیابی
Palladium nanoparticles immobilized on amphiphilic and hyperbranched polymer‐functionalized magnetic nanoparticles: An efficient semi‐heterogeneous catalyst for Heck reaction
نانوذرات پالادیم تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با پلیمرهای پرشاخه و دوگانه دوست: به عنوان کاتالیزور شبه ناهمگن کارامد برای واکنش هک
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Issue 31 (2017-08-17PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  عاصمه مشهدی ملک زادهسحر شکرالهی داکانیعلی رمضانیسید جمال طباطبائی رضائیپگاه عظیم زاده اسیابیWoo Joo Sang
Synthesis of Hexabenzylhexaazaisowurtzitane (HBIW) under Ultrasound Irradiation with Fe3O4@PCA Nanoparticles as an Efficient and Reusable Nanomagnetic Catalyst
سنتز HBIW تحت امواج فراصوت با نانوذرات Fe3O4@PCA به عنوان نانوکاتالیست مغناطیسی، کارامد و قابل بازیافت
Central European Journal of Energetic Materials Issue 14 (2017-07-01PP. 336-350 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  علی حسین رضایاننگار فیروزیسمیه خیرجوسید جمال طباطبائی رضائینبید محمدرضا
Synthesis and Characterization of Biodegradable Semi-Interpenetrating Polymer Networks Based on Star-Shaped Copolymers of ɛ-Caprolactone and Lactide
سنتز و شناسائی پلیمرهای زیست تخریب پذیر شبه شبکه ای بر پایه کوپلیمرهای ستاره ای کاپرولاکتون و لاکتید
Iranian Journal of Pharmaceutical Research Issue 16 (2017-03-10PP. 63-73 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  نگار فیروزیعلی حسین رضایانسید جمال طباطبائی رضائیدریکوند محمد امیرنبید محمدرضا محمدی ژامکمحمد نژاد آروق جواد
Synthesis of poly(ε-caprolactone)-based polyurethane semi-interpenetrating polymer networks as scaffolds for skin tissue regeneration
سنتز شبکه پلی اورتانی بر پایه پلی کاپرولاکتون به عنوان داربست سلولی به منظور ترمیم بافت پوست
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials Issue 66 (2017-02-08PP. 805-811 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  سید جمال طباطبائی
PEDOT nanofiber/Pd(0) composite-mediated aqueous Mizoroki–Heck reactions under ultrasonic irradiation: an efficient and green method for the C–C cross-coupling reactions
واکنش میزورکی-هک کاتالیست شده با کامپوزیت PEDOT nanofiber/Pd(0) تحت امواج فراصوت: یک روش کارامد و سبز یرای واکنش کوپل C-C
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 14 (2017-01-11PP. 585-594 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  عاصمه مشهدی ملک زادهعلی رمضانیسید جمال طباطبائی رضائینیک نژاد حسن
Design and construction of multifunctional hyperbranched polymers coated magnetite nanoparticles for both targeting magnetic resonance imaging and cancer therapy
طراحی و ساخت نانوذرات چند عاملی پوشش داده شده با پلیمرهای پرشاخه به منظور کاربرد در تصویر برداری MRI و درمان سرطان
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Issue 490 (2016-11-12PP. 64-73 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  سید جمال طباطبائی رضائیلیلا سربازنیک نژاد حسن
Folate-decorated redox/pH dual-responsive degradable prodrug micelles for tumor triggered targeted drug delivery
پیش داروی مایسلی عامل دار شده با فولات و قابل تخریب در اثر pH و رداکس به منظور رهایش تحت شرایط بافت تومور و انتقال هدفمند دارو
RSC Advances Issue 6 (2016-06-30PP. 62630-62639 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  سحر شکرالهی داکانیعلی رمضانیسید جمال طباطبائی رضائیعاصمه مشهدی ملک زادهپگاه عظیم زاده آسیابیSang Woo Joo
Citric acid as an efficient and green catalyst for the synthesis of hexabenzyl hexaazaisowurtzitane (HBIW)
سیتریک اسید به عنوان یک کاتالیزگر کارآمد و سبز برای سنتز hexabenzyl hexaazaisowurtzitane HBIW
Iranian Journal of Catalysis - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا Issue 6 (2015-11-15PP. 65-68 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  سید جمال طباطبائی رضائیامانی وحیدنبید محمدرضا ناصر صفرینیک نژاد حسن
Folate-decorated polymeric Pt(II) prodrug micelles for targeted intracellular delivery and cytosolic glutathione-triggered release of platinum anticancer drugs
پیش داروی پلاتین II بر پایه مایسل های پلیمری عامل دار شده با فولات به منظور انتقال درون سلولی و رهایش آغاز شده با محرک قلوتوتینی داخل سیتوپلاسم داروهای ضد سرطان
Polymer Chemistry Issue 6 (2015-04-01PP.  2844- 2853 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  صادقی حمیدنبید محمدرضاسید جمال طباطبائی رضائینیک نژاد حسن
pH-sensitive nanogels based on Boltorn® H40 and poly(vinylpyridine) using mini-emulsion polymerization for delivery of hydrophobic anticancer drugs
نانو ژل های حساس به pH بر پایه H40 و پلی وینیل پریدین با استفاده از پلیمریزاسیون مینی امولسیون به منظور انتقال داروهای ابگریز
POLYMER Issue 55 (2014-06-10PP. 3579-3590 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  حسینی سید هادیسید جمال طباطبائی رضائیرحمانی پانیزشریفی رامیننبید محمدرضاباقری اکبر
Nonenzymatic glucose and hydrogen peroxide sensors based on catalytic properties of palladium nanoparticles/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nanofibers
سنسورهای گلوکوز و هیدروژن پراکسید بر پایه خواص کاتالیزوری نانو ذرات پالادیم/پلی (3و4-اتیلن دی اکسی تیوفن) نانو فیبر
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL Issue 195 (2014-05-15PP. 85-91 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  سید جمال طباطبائی رضائیصادقی حامدنبید محمدرضانیک نژاد حسن
pH-responsive unimolecular micelles self-assembled from amphiphilic hyperbranched block copolymer for efficient intracellular release of poorly water-soluble anticancer drugs
مایسل های تک مولکولی حساس به pH خود تجمع یافته بر پایه بلاک کوپلیمر های دو گانه پر شاخه به منظور رهایش درون سلولی داروهای کم محلول در آب ضد سرطان
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Issue 425 (2014-03-17PP. 27-35 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  نبید محمدرضابیده یاسمنآقاغفاری الهامسید جمال طباطبائی رضائی
PdNPs@P2VP-Fe3O4 Organic–Inorganic Hybrid Microgels as a Nanoreactor for Selective Aerobic Oxidation of Alcohols
میکروژل های هیبریدی آلی-معدنی PdNPs@P2VP-Fe3O4 به عنوان نانو راکتور به منظور اکسیداسیون انتخابی الکلها
CATALYSIS LETTERS Issue 144 (2014-02-15PP. 355-363 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  سید جمال طباطبائی رضائینبید محمدرضانیک نژاد حسنانتظامی علی اکبر
Folate-decorated thermoresponsive micelles based on star-shaped amphiphilic block copolymers for efficient intracellular release of anticancer drugs
مایسل های حساس به دمای عامل دار شده با فولات بر پایه بلاک کوپلیمر های دو گانه دوست ستاره ای به منظور رهایش درون سلولی داروهای ضد سرطان
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Issue 437 (2012-11-01PP. 70-79 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  سید جمال طباطبائی رضائیبیده یاسمننبید محمدرضا
An efficient ultrasound-promoted one pot synthesis of spiroacenaphthylene pyrazolotriazole and pyrazolophthalazine derivatives
یک روش کارامد تک ظرف بر پایه امواج فراصوتی برا ی سنتز مشتقات اسپایرو اسنفتالن پیرازولو تری آزول و پیرازولو فتالازین
TETRAHEDRON LETTERS Issue 53 (2012-09-19PP. 5123-5126 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  سید جمال طباطبائی رضائینبید محمدرضانیک نژاد حسنانتظامی علی اکبر
Multifunctional and thermoresponsive unimolecular micelles for tumor-targeted delivery and site-specifically release of anticancer drugs
مایسل های تک مولکولی حساس به دما و چند عاملی به منظور انتقال هدفمند و رهایش ناحیه گزین داروهای ضد سرطان
POLYMER Issue 53 (2012-07-19PP. 3485-3497 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  سید جمال طباطبائی رضائیبیده یاسمننبید محمدرضا
A new approach for the synthesis of polyaniline microstructures with a unique tetragonal star-like morphology
روشی نوین در منظور سنتز میکرو ساختارهای پلی انیلین با مورفولوژی منحصر به فرد ستاره ای چهار گوش
SYNTHETIC METALS Issue 161 (2011-05-06PP. 1414-1419 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  نبید محمدرضاسید جمال طباطبائی رضائیصدقی رویانیک نژاد حسنانتظامی علی اکبرهروی مجید
Self-assembled micelles of well-defined pentaerythritol-centered amphiphilic A4B8 star-block copolymers based on PCL and PEG for hydrophobic drug delivery
مایسل های خود تجمع یافته بلاک کوپلیمرهای دوگانه دوست ستاره ای A4B8 بر پایه PEG و PCL به منظور رهایش کنترل داروهای آبگریز
POLYMER Issue 52 (2011-04-26PP. 2799-2809 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  سید جمال طباطبائی رضائینبید محمدرضایاری احمدseik weng ng
Ultrasound-promoted synthesis of novel spirooxindolo/spiroacenaphthen dicyano pyrrolidines and pyrrolizidines through regioselective azomethine ylide cycloaddition reaction
سنتز مشتقات جدید اسپایرواکسیندول و اسپایرو اسنفتالن دی سیانو پیرالودین و پیرالوزیدین بر پایه امواج فراصوتی با استفاده از واکنش حلقه زایی ایلید ازومتین
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY Issue 18 (2011-01-15PP. 49-53 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 14. سید جمال طباطبائی رضائیالناز ساریجلوالهام محمدی
تهیه پیش داروی میسلی حساس به pH بر پایه GAP / PEG و بررسی کارایی آن به عنوان نانوحامل داروهای ضد سرطان
Preparation of pH-sensitive Micelle prodrug based on GAP / PEG and its efficacy as a nanocarrier for anti-cancer drugs
-- دبیرخانه دائمی کنفرانس, تهران, 2020-02-13 - 2020-02-13
ملی معتبر 13. سید جمال طباطبائی رضائینبید محمدرضازهرا حسینیمهشید ملکی
یک روش کارامد برای سنتز 2،3-دیهیدروکوینازولین ها با استفاده از نمک پلیمرهای هادی به عنوان کاتالیست
An effective method for the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1h)-ones using conducting polymer salts as catalyst
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 12. مهشید ملکیداود عبدالله نژادیانحمیده آقاحسینیسید جمال طباطبائی رضائیعلی رمضانی
نانوکاتالیست بر پایه فلزات نجیب مغناطیسی به منظور احیاء آلاینده 4-نیتروفنول
Magnetic nobel metal-based nanocatalysts in reduction of the priority pollutant 4-nitrophenol
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 11. سید جمال طباطبائی رضائیشیما اصغریحسین خرم ابادیداود عبدالله نژادیانعاصمه مشهدی ملک زادهعلی رمضانی
کمپلکس نیکل (II) تثبیت شده بر روی CNTs مغناطیسی به عنوان کاتالیست هتروژن در واکنش نیتروالدول (هنری)
Magnetic CNTs-supported Ni(II) complex as an efficient heterogeneous catalyst towards nitroaldol (Henry) reaction
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 10. داود عبدالله نژادیانمهشید ملکیمریم بخشعلی پورسلاکجانیحمیده آقاحسینیسید جمال طباطبائی رضائیعلی رمضانی
فلزات مایع تثبیت شده: کاتالیست های با تکنولوژی بالا در سنتزهای شیمیایی
Supported liquid metals: high-technology catalysts in chemical synthesis
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 9. الناز ساریجلوسحر زمانیسید جمال طباطبائی رضائی
تهیه میسل های پیش داروی حساس به pH جهت انتقال و رهایش کنترل شده سیس پلاتین
Preparation of pH-sensitive, polymeric prodrug micelles for delivery and controlled release of cisplatin
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 8. سحر زمانیالناز ساریجلوسید جمال طباطبائی رضائی
میسل های حساس به pH با هسته شبکه ای شده جهت دارورسانی درون سلولی
Core cross-linked micelles pH-responsive intracellular drug delivery
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 7. سید جمال طباطبائی رضائیشیما اصغریحسین خرم ابادیآذین شمس الدین قادیکلائی
نانوذرات نیکل تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر به عنوان یک کاتالیست شبه ناهمگن کارامد برای احیاء ترکیبات نیترو
Nickel nanoparticles immobilized on polymer coated magnetic nanoparticles: An efficient semi‐heterogeneous catalyst for reduction of nitrile compounds
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 6. سید جمال طباطبائی رضائیمریم بخشعلی پورسلاکجانی
واکنش استرکر انجام شده با نانوبلورهای اکسید مس: بیک روش کارامد و سبز برای سنتز الفا-آمینو نیتریلها
Nanocrystalline copper(II) oxide-mediated Strecker reaction in water: An efficient and green method for preparation of α-aminonitriles
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 5. حمیده آقاحسینیعلی رمضانیسید جمال طباطبائی رضائیمهسا تدین
سنتز مشتقات پروپارژیل آمین با استفاده از نانوکاتالیزگر مغناطیسی بر پایه نانوذرات طلا
Synthesis of propargylamine derivatives using magnetic nanocatalysts based on gold nanoparticles
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 4. عاصمه مشهدی ملک زادهعلی رمضانیسید جمال طباطبائی رضائی
نانو ذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن لود شده با داروی کوئرستین به منظور درمان هدفمند سرطان
Quercetine Drug Loaded Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles for Targeted Cancer Therapy
همایش نانو پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان, زنجان, 1395/07/06 - 1395/07/08
ملی معتبر 3. آذین شمس الدین قادیکلائیسید جمال طباطبائی رضائی
پیش داروی پلیمری عامل دار شده با فولیک اسید و لینکر قابل تخریب با اسید و تیول به منظور انتقال هدفمند و رهایش درون سلولی فعال
Folate-decorated polymeric prodrug micelles bearing thiol and acid-cleavable linkers for targeted delivery and dually activated intracellular release of paclitaxel
همایش نانو پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان, زنجان, 1395/07/06 - 1395/07/08
ملی معتبر 2. سحر شکرالهی داکانیعلی رمضانیسید جمال طباطبائی رضائیعاصمه مشهدی ملک زاده
نانوذرات مغناطیسی Fe3O4/PCA به عنوان یک کاتالیزور کارامد و سبز به منظور سنتز هگزابنزیل هگزاآزاایزوورتزیتان
Fe3O4/PCA magnetic nanoparticles as an efficient and green catalyst for the synthesis of hexabenzylhexaazaisowurtzitane (HBIW)
سمینار ملی شیمی و محیط زیست مرکز آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), تهران, 1394/06/04 - 1394/06/05
بین‌المللی 1. توتونچی آتیهاحمر حمیدسید جمال طباطبائی رضائیحسینی داورانی سعید
اندازه گیری یون های جیوه از محلول های آبی بر اساس تکنیک استخراج فاز جامد توسط الکترود SCREEN-PRINTED نانو ذرات اکسید آهن اصلاح شده با پلیمر 1و 8-دی آمینو نفتالن
DETERMINATION OF HG(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION APPLYING SOLID PHASE EXTRACTION BY FE3O4 MAGNETIC NANOPARTICLES MODIFIED WITH POLY(1,8-DIAMINONAPHTHALENE) FOLLOWED BY ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRY ON SCREEN-PRINTED ELECTRODE
European Chemistry Congress WOW Istanbul Hotels & Convention Centre, Istanbul-Turkey, Turkey, 2014-08-31 - 2014-09-04