خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6900   بروزرسانی: 23-12-1398

Behnam Ghadimi
بهنام قدیمی
استادیار

پست الکترونيکی
b.ghadimi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bghadimi

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک، اتاق .....، کد پستی: 313-45195