خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25257   بروزرسانی: 06-04-1389

davar derakhshan
داور درخشان
استادیار

پست الکترونيکی
d_derakhshan@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/derakhshan-davar

تلفن
+98244220848   9122411123   +98 (0) 24 3305 2504

آدرس 
دانشگاه زنجان دانشکده مهندسی گروه مکانيک