خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30059   بروزرسانی: 19-01-1398

Hassan Hosseini-Monfared
حسن حسینی منفرد
استاد

پست الکترونيکی
monfared@znu.ac.ir      hahomonfared@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hosseini-hassan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2576

فکس
(98)-24-32283203   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، صندوق پستی 45195-313