خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
اشکواریمحمدجعفرashkevari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید دانشیاردانشکده علومزیست شناسی
بابا اکبری ساریمحمدbabaakbari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
دولتیلطفعلی l.dolatti@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
مهدیهامیدmahdieh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
بی مکرمانداناmandana.bimakr[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
بیاتعلیabayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
شهابی قهفرخیایمانi.shahabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محجوبیاحسانE_Mahjoubi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نعیمیامیرa.naeimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
زندی باغچه مریم محمدباقر mbzandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ذوالحسنیفرزانهfa.zolhasani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
فتحییوسفfathi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir