خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir دانشیاردانشکده مهندسیعمران
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
مرادیمسعودmassod76@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
مریخ بیاتفرشادf.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مصطفویمحمدmmostafavi [at] znu [dot] ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مظلومیکاظمkmazlumi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
معظمیعلیرضاmoazzami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
معینبهزادMOEIN[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
معینیمرتضیmoeini.morteza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
مقدادیمجیدmeghdadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمهندسی مواد
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
مقیمیمهدیm.moghimi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
ملکی زنجانیبهرامbmalekiz@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
مهدیهامیدmahdieh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
موحدی فاضلمرتضیmovahedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
میثاقیفرهادFarhad_Misaghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
میرزایی الموتیحمیدرضاalamoutih@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
میرموسویسیدحسینhossein.mousavi047@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
نامداریمجیدnamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نبی لومحرمmnabiloo@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نجفیداریوشd_najaf[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیکامپیوتر
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نصیریمهدیmahdinasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
نظریحسنNazari.Hassan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
نعیمیامیرa.naeimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
نوروزیحمید رضاhnorouzi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
نکونامفاطمهnekounam@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir