خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28275   بروزرسانی: 07-10-1401

Fariba Saadati

علایق پژوهشی

ترکیبات تسریع کننده واکنشهای شیمیاییکاتالیست نامیده می شوند.کاتالیزورها نقش حیاتی در کنترل سینتیکی توزیع محصول دارند. گروه تحقیقاتی ما علاقه مند به تحقیق و مطالعه در تمام زمینه های تبدیلات کاتالیزوری انتخابی، و به ویژه طراحی و مطالعه ی سیستم هایی است که اساسا در واکنش های آلی موثر و مفید می باشند. نیروی محرکه قوی این بررسی ها جستجو برای کاتالیزور های عملی و قابل اجرا برای توسعه سنتز ترکیبات آلی است.
 تعدادی از پروژه های ما به دلیل نقش حیاتی ساختار سه بعدی مولکول ها در عملکرد بیولوژیکی آنها به بررسی کنترل  شیمی فضایی محصولات یعنی سنتز نامتقارن اختصاص داده شده است.

 

در حال حاضر زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه گروه ما موارد ذیل می باشد:

واکنش های سنتز نامتقارن
• مطالعه تشکیل و شکست پیوندهای کربن- کربن
استفاده از ترکیبات ارگانومتال به عنوان کاتالیزور در سنتز آلی
کاتالیزورهای ناهمگن