خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23967   بروزرسانی: 29-06-1399

Mohsen Jahed
محسن جاهد
دانشیار

پست الکترونيکی
jahed.mohsen@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jahed-mohsen

تلفن
   33054103   +98 (0) 24 3305 3305

آدرس 
دانشگاه زنجان،دانشکده علوم انسانی،گروه فلسفه