خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23748   بروزرسانی: 28-07-1395

Amir Mo'meni Hezaveh

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 - عضو شورای علمی سومین همایش ملی نقد ادبی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392.

 - عضو علی البدل هیأت مدیره انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، 1392.

 - رئیس کمیته منتخب گروه علوم انسانی دانشگاه زنجان، 1392.

 - عضو شورای کارشناسی تدوین برنامه راهبردی دهساله دانشگاه زنجان، 1392.

 - عضو شورای علمی هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دانشگاه زنجان، 1392.

 - دبیر علمی هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دانشگاه زنجان، 1392.

 - عضو شورای عالی راهبردی دانشگاه زنجان، 1392.

 - مدیر مسؤول فصلنامه تخصصی اندیشه ادبی، 1391.

 - عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی اندیشه ادبی، 1391.

 - دبیر کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه زنجان، 1391.

 - عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه زنجان، 1391.

            - عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، 1391.

 - نماینده رئیس دانشگاه در شورای آموزشی دانشگاه زنجان، 1391.

 - عضو کمیته علمی چهارمین همایش علمی پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات رضوی، زنجان، اداره کل فرهنگ و ارشاد   اسلامی، 1389.

            - عضو کار گروه بررسی توانایی علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان از سال 1388 تا سال 1390.

            - عضو کمیته علمی نخستین کنگره بزرگداشت کربلایی محمد کاظم کریمی ساروقی(ره)، اراک، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1386.

            - عضو کمیته علمی کنگره بزرگداشت یکصدمین سال تولد پروین اعتصامی، اراک، دانشگاه اراک، 1385.