خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40166   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

آدرس مجلات جغرافیایی

- مجله جغرافيا و توسعه دانشگاه سيستان بلوچستان

- فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای

- مجله فضاي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي اهر

-مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

- مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای-  دانشگاه اصفهان

-مجله مدرس علوم انسانی - برنامه‌ریزی و آمایش فضا – دانشگاه تربيت مدرس

- نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت معلم تهران

-فصلنامه آمايش محيط- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

مجله جغرافیا و برنامه‏ ریزی محیطی-  دانشگاه اصفهان

مطالعات گردشگری- جهاد دانشگاهی مشهد

- فصلنامه­ آمایش جغرافیایی فضا( مکان)- دانشگاه گلستان

-مجله علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد واحد مرودشت

- مجله علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد مرودشت

- فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

-تحقیقات جغرافیایی- دانشگاه اصفهان

-پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

-جغرافیا و توسعه ناحیه ای

-جغرافیا و توسعه شهری

-جغرافیا و مخاطرات محیطی

- مطالعات جامعه شناختی شهری

-فصلنامه مطالعات شهری

-فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری

-فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی

-دوفصلنامه آمایش سرزمین

- فصلنامه جغرافیا

- برنامه ریزی فضایی

-پژوهش های بوم شناسی شهری

مديريت شهری