خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37721   بروزرسانی: 05-04-1401

Mostafa Charmi

گفته ها

در مبارزه بین شما و دنیا بر روی دنیا شرط بندی کنید- فرانتس کافکا

اگر گاهی اوقات مردم کارهای احمقانه انجام نمی دادند هرگز چیز هوشمندانه ای اتفاق نمی افتاد- لودویگ ویتکینشتاین

محصول مهندسی چیزها است، محصول علم دانش و ایده ها است- نامعلوم

دنیا که بیشتر غیرقابل پیش بینی می شود، ما بیشتر به پیش بینیها اتکا می کنیم- استیو ریوکین