خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20822   بروزرسانی: 29-07-1397

Sara Shahmohammadian
سارا شاه محمدیان
مربی

پست الکترونيکی
sara.shahmohamadian[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shahmohamadian-sara

تلفن
   4025   +98 (0) 24 3305 4138

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان اداری دانشکده فنی، گروه نقاشی، اتاق -----، تلفن: 33054138 کدپستی: 38791- 45371

 

مدیر گروه نقاشی از سال 1395