خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28275   بروزرسانی: 07-10-1401

Fariba Saadati

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 حمید مفتاح بوشهری مهر  1391شیمی آلی سنتز 1و1'-بی -2-نفتل کایرال روی بستر سیلیکا مزو ساختار منظم:کاربرد آن در سنتز نامتقارن    استاد راهنما
6 وحید لقائی مهر  1392شیمی آلی تثبیت 3-مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان و نانوذرات فلزی روی بسترهای طبیعی و بررسی نقش کاتالیزوری آنها   استاد راهنما
5 هادی آقاجانلو مهر  1392شیمی آلی آسیل دار کردن ترکیبات آروماتیک با استفاده از مشتقات کربوکسیلیک اسید، اسید انیدرید و آسیل کلرید درحضور نانو کاتالیزور   استاد راهنما
4 کبری یوسفی دي  1392شیمی آلی تشکیل نانوذرات فلزی در حفرات پلی استیرن اتصال عرضی بالا : روشهای جدید برای اکسیداسیون الکلها   استاد راهنما
3 حدیثه جان محمدی در حال انجامشیمی آلی روشی ساده و سبز برای سنتز نانو ذرات فلزی روی سطح بستر جامد   استاد راهنما
2 ندی خانی در حال انجامشیمی آلی تشکیل نانو ذرات فلزی در بستر پلی¬استایرن متخلخل و کاربرد آنها در اکسایش ترکیبات آلی   استاد مشاور
1 نسرین چناسی در حال انجامشیمی آلی سنتز مشتقات1 ،4،2- اکسادی آزول با استفاده از نانوذرات مس تثبیت شده1   استاد راهنما