خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36636   بروزرسانی: 18-11-1401

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei
سید جمال طباطبائی
دانشیار

پست الکترونيکی
sjt.rezaei@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tabatabaei-jamal

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2477

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشكده علوم، گروه شیمی، اتاق 327، صندوق پستي: 313-45195، کد پستی: 4537138791