خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28275   بروزرسانی: 07-10-1401

Fariba Saadati

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سنتز2. روش استفاده از متون علمی شیمی3. کاربرد طیف سنجی در شیمی4. شیمی فیزیک آلی5. شیمی آلی 36. شیمی آلی 27. شیمی آلی8. شیمی عمومی 29. شیمی عمومی 1