خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 46-60 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
آزمایشگاه مرکزیاطلاعیه
فرآیند پذیرش نمونه
26-07-1401
آزمایشگاه مرکزیاطلاعیه
نحوه هماهنگی انجام آنالیز
26-07-1401
معاونت پژوهش و فناوریاطلاعیه
دانش آموخته محترم دانشگاه زنجان
06-04-1401
معاونت پژوهش و فناوریاطلاعیه
امریه سربازی
01-08-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه 2 انتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان دختر کارشناسی97 و کارشناسی ارشد 99 روزانه
29-03-1401
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
12-06-1401
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
در خصوص شروع سال تحصیلی 1402-1401
22-06-1401
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
به منظور بروزرسانی و ارتقاء سرور گلستان، سامانه آموزشی در دسترس نخواهد بود
24-03-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاطلاعیه اداره رفاه در خصوص صدور بیمه خودرو (ثالث و بدنه)
طرف قرارداد بیمه خودرو
05-02-1401
معاونت اداری مالیاطلاعیه ارزیابی کارکنان
از تاریخ 04/07/1401 لغایت 12/07/1401 با مراجعه به آدرس erp.znu.ac.ir
04-07-1401
دانشکده کشاورزیاطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان
دانشجویان متقاضی کارورزی 1وکارورزی 2 برای ترم تابستان دوشنبه وسه شنبه 26و 27اردیبهشت . . .
24-02-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه انتخابات شورای صنفی
ثبت نام داوطلبین انتخابات از تاریخ 1401/07/23 لغایت 1401/07/25
18-07-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه انتخابات شورای صنفی
ثبت نام داوطلبین انتخابات از تاریخ 1401/08/03 لغایت 1401/08/07
02-08-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه بازگشایی خوابگاه‌ها
اطلاعیه بازگشایی خوابگاه‌ها (ویژه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ورودیهای 97 و ماقبل سنوات مجاز)
10-01-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاطلاعیه بانک تجارت شعبه دانشگاه
سپرده گذاری در بانک تجارت با نرخ 18 درصد
05-02-1401