خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 13-10-1402
هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سه ماموريت آموزش، پژوهش و ارايه خدمات تخصصي را به عهده دارند در هر سه ماموريت مساله كيفيت خدمات ارائه شده از طرف دانشگاه به عنوان نهادي نقش ساز بر جامعه پيشرفته امروزي همواره نگرانی اصلي اعضاي هيات علمي، مديران، كاركنان و سياست گذاران بوده است، از جهتي نظام آموزش عالي از يك نگاه رسالت خاص و سنگين هدايت و رهبري جامعه به سمت تعالي و ترقي را به عهده دارد و از سوي ديگر با چالشهاي اساسي مواجه شده است كه نه تنها فرايند عملياتي آنها بلكه ماموريت، اهداف و ساختار آنها را نيز متحول كرده است. افزايش تقاضا براي آموزش عالي، بيكاري نيروي انساني تحصيلكرده، كاهش يا ايستايي منابع مالي اختصاصي به آنها، چالشهاي مديريتي همراه با جهاني شدن، محيط آموزش عالي را محيطي متلاطم، مواج و در همين حال پويا و فعال در جهت حركت به سمت تعالي و پاسخگويي به نيازها و انتظارات فراوان و بعضاً متناقض ساخته است. مديريت، برنامه ريزي و راهبري  اين نظام در جهت غلبه بر چالشها و پاسخگويي به نيازها، مستلزم آگاهي از وضعيت موجود و پيش بيني محيط آينده براساس داده ها و اطلاعات مستند، صحيح و مطمئن مي باشد. بدون آگاهي از قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصتها و تهديدها تصميم گيري و برنامه ريزي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. تحقق موارد مذكور در گرو طراحي و استمرار فعاليت يك نظام كارآمد نظارت و ارزيابي مي باشد در همين راستا و در اجراي ماده 4 آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي مصوب ارديبهشت 1386 و به منظور تكاليف قانوني اعمال نظارت ذكر شده در بندهاي 5 و 6 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، مبني بر نظارت بر فعاليت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور (اعم از دولتي، غيردولتي و آزاد) و ارزشيابي مستمر فعاليت آنها، هيات نظارت و ارزيابي استاني در استانها تشكيل و فعاليت خود را شروع نموده است. با توجه به اين موضوع هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان زنجان تشكيل و دبيرخانه آن در دانشگاه زنجان به عنوان دانشگاه منتخب استان فعاليت خود را آغاز نموده است. هيات از نقطه آغاز فعاليت با تشكيل نشستهای چندباره نسبت به گرد‏آوري اطلاعات جامع مراكز آموزش عالي در سطح استان اقدام نموده و جهت اجرايي نمودن اهداف نظارتي خود، کارگروه ‏هاي تخصصي : 1. دانشگاه های دولتی 2. دانشگاه پيام نور 3. دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات غيردولتي – غيرانتفاعي 4. دانشگاه جامع علمي- كاربردي و موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي را كه متشكل از اعضاي هيات علمي پویا در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان مي‏باشند تشكيل داده است در همين راستا بازديدهاي ادواري ساليانه گروههاي تخصصي هيات نظارت از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان جهت نظارت بر چگونگي فعاليت آنها از طريق اعزام گروههاي مختلف به مراكز آموزش عالي استان انجام مي‏پذيرد.

 

برخي از اهداف و وظايف هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان

  • اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي
  • ارايه گزارش‏هاي مستمر و تحليلي از ميزان موفقيت و عملكرد موسسه‏هاي آموزش عالي استان
  • حمايت از ابتكارات و فعاليت‏هاي تضمين كيفيت آموزش عالي با رعايت استقلال دانشگاهي و آزادي علمي
  • ايجاد شبكه تضمين كيفيت آموزش عالي در استان با مشاركت همه موسسات دولتي و غيردولتي
  • دريافت شكايات واصله در رابطه با موسسه و رسيدگي به آنها و اعلام نتيجه
  • تهيه گزارش نهايي بازديدهاي انجام شده و ارسال محرمانه كليه گزارش‏ها به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت.
  • ایجاد تعامل و همکاری بین موسسات آموزش عالی استان با هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

 

برخي ازاهم وظايف دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان

  • جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز در قالب كاربرگ‏ها و پرسشنامه‏ها از موسسات استان اقدامات لازم در خصوص تعيين و اعزام گروههاي بازديدي از موسسات آموزش عالي استان
  • تحليل و بررسي گزارشهاي گروههاي اعزامي بازديدي از موسسات كه در زمينه‏هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و اجرايي وضعيت موسسه مربوطه را بيان نموده‏اند
  • ارايه نظر و پيشنهادهاي كارشناسي براي بهبود كيفيت شاخص‏هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و اجرايي موسسات.

بازدید امروز: 2