خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت    
مدیر نظارت و ارزیابی

واعظی - علیرضا
2851
نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت

صدرا - علی
2319
کارشناس نظارت و ارزیابی

خدایی - مجید
2850
کارشناس نظارت و ارزیابی

زمانی - حسن
2829