خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 17-10-1402
معرفی مدیریت

 

دکتر علی رضا واعظی

 دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

پست الکترونيکی 

vaezi.alireza@znu.ac.ir

آدرس اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/vaezi-alireza

تلفن 024 - 33052850

فکس 024- 32282319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

دوره مدیریت

94.01.25- 92.01.17
دکتر شهروس وند
ا 94.01.26-  401.5.31
دکترسید حسین میرموسوی

مدیریت نظارت و ارزيابي

 • اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.
 • جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در چارچوب مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و تجزيه و تحليل داده ها و دسته بندي اطلاعات مربوط به ان و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي.
 • همكاري با گروه هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.
 • تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي ، پژوهشی ، فرهنگی ، اجرایی و ... دانشگاه براساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در پايان هر نيمسال تحصيلي.
 • ارزيابي كيفي و كمي فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارائي برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده.
 • جمع آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و... در دانشگاه.
 • ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزيابي و مدیریت نظارت و ارزيابي دانشگاه.
 • ارزيابي روش تدريس اعضای هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرمهاي پرسشنامه توسط دانشجويان و نظر خواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.
 • بررسي و تصويب طرحهاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه.
 • بررسي وضعيت آموزشي ، پژوهشي و رفاهي اعضای هیأت علمی آموزشي دانشگاه و يافتن شاخصها و عوامل تأثير گذار بر كيفيت آموزش.
 • بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروههاي آموزشي و پژوهشی، دانشكده ها  و پژوهشکده­ها و سایر واحدهاي دانشگاه و ارائه گزارش به معاونت­ها و سایر واحدهای ذی ربط  دانشگاه.
 • بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرحهاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزش و پژوهش دانشگاه.
 • ارتباط با دانشگاه­هاي معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي و استفاده بهينه از آن.
 • نظارت و ارزيابي منظم فعاليتهاي مديران با هماهنگي و همكاري معاونت های ذی ربط .
 • برگزاري دوره‌ها و كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي، مديران و کارشناسان ذی ربط دانشگاه در جهت ارتقاي كيفيت عملکرد آموزشي، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... و مديريت آموزشي دانشگاه با هماهنگي معاونت های مربوط.
 • انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه هاي درسي و آموزشي و ارائه پيشنهاد به معاونت های آموزشي و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه.
 • تهيه آیین نامه و دستورالعملهاي لازم در زمينه مربوط.
 • نظارت برنحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجراي کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت های ذی ربط.
 • نظارت و ارزيابي منظم فعاليتهاي مربوط در دانشگاه های مستقر در استان.
 • انجام كليه امور محوله در زمينه نظارت و ارزيابي از سوی مقام مافوق

بازدید امروز: 2