خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت    
مدیر نظارت و ارزیابی
واعظی - علیرضا       
2851
نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
صدرا - علی       
2319
کارشناس نظارت و ارزیابی
خدایی - مجید       
2850
کارشناس نظارت و ارزیابی
زمانی - حسن        
2829