خانه :: اساتید :: اخبار
پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می کند
وبینار بررسی آسیب پذیری شبکه تولید و انتقال برق بر اثر طوفان های خورشیدی 

 

زمان : سه شنبه مورخ 21 تیرماه 1401

ساعت : 10/30 الی 12/00

سخنرانان : دکتر حسین صفری ، دکتر نسیبه علیپور، دکتر سمیه تاران

دکتر سید هادی حسینی، آقای کوروش رکنی


ارسال شده در مورخه: 20-04-1401