خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 16-4-1398
وظایف و اختیارات هیأت امنا و کمیسیون دائمی

وظایف و اختیارات هیات امنا

الف- تصویب آیین نامه داخلی

ب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود.

د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه

هـ - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه

ج- کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی،تجهیزاتی،ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.

ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد.

ک- تعیین نحوه  اداره واحدهای تولیدی،خدماتی،کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق،حق التدریس ،حق الزحمه، حق التالیف و نظایرآن.

م- بررسی گزارش موسسه که ازطرف رئیس موسسه ارائه می شود

ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که بمنظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

فایل آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه (مصوب 1393)

 

وظايف و اختیارات  كميسيون دائمي

الف - بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هيات امنا، هر یک از رؤسای موسسات عضو هیات امنا و  يا هر يك از اعضاي هیات امنا به كميسيون ارجاع مي شود.

ب -  بررسي بودجه تفصيلي موسسه عضو هیات امنا به منظور طرح در هيات امنا

ج -  بررسي ساختار تشكيلاتي موسسه عضو هیات امنا به منظور طرح در هيات امنا

د - بررسي اصلاحيه­ هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت در قالب برنامه هاي توسعه موسسات عضو هیات امنا و سياست تعيين شده از سوي هيات امنا به منظور طرح در هيات امنا

ه - ارزيابي گزارش عملكرد سالانه موسسات عضو هیات امنا و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه گزارش توجيهي از عملكرد پارکهای عضو هیات امنا براي استحضار اعضاي هيات امنا

فایل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی (مصوب 1393)

بازدید امروز: 3