خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-10-1402
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا

/files/uploaded/editor_files/omana/files/00001%281%29.pdf

 

صورتجلسات هیات امنای دانشگاه زنجان
ردیف

تاریخ

برگزاری

عنوان جلسه پیوستها
1 83/06/5 اولین صورتجلسه هیات امنا  
2 83/12/6 دومین صورتجلسه هیات امنا اصلاحیه آیین نامه مالی معاملاتی
3 84/02/22 سومین صورتجلسه هیات امنا  
4 84/12/20 چهارمین صورتجلسه هیات امنا  
5 85/09/8 اولین نشست فوق العاده هیات امنا  
6 85/11/1 پنجمین صورتجلسه هیات امنا الحاق موادی به آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی
7 86/09/7 ششمین صورتجلسه هیات امنا  دستورالعمل بکارگیری نیمه حضوری هیات علمی - آیین نامه اعتبارات مرکز رشد
8 87/05/2 هفتمین صورتجلسه هیات امنا   
9 88/02/16 هشتمین صورتجلسه هیات امنا   
10 88/12/20 نهمین صورتجلسه هیات امنا  
11 89/05/20 دهمین صورتجلسه هیات امنا  
12 89/12/14 دومین نشست فوق العاده هیات امنا  برقراری فوق العاده جذب کارکنان
13 90/06/13 یازدهمین صورتجلسه هیات امنا  
14 91/04/7 سومین نشست فوق العاده هیات امنا  آیین نامه های استخدامی هیات علمی، غیر هیات علمی، تشکیلات سازمانی، مالی معاملاتی
15 91/05/25 دوازدهمین صورتجلسه هیات امنا  نمودار سازمانی
16 91/07/26 چهارمین نشست فوق العاده هیات امنا  انتقال مستحدثات موسسه آموزش عالی صوفی
17 92/5/14 سیزدهمین صورتجلسه هیات امنا  
18 93/4/23 چهاردهمین صورتجلسه هیات امنا  
19 93/11/20 پانزدهمین صورتجلسه هیات امنا  آیین نامه نحوه انتقال دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج - آیین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی - آیین نامه داخلی هیات امنا - نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی - آیین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی - نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاه - دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی
20 94/6/3 شانزدهمین صورتجلسه هیات امنا  تفویض اختیار هیات امنا به هیات رییسه و کمیسیون دائمی - شرایط اختصاصی جذب هیات علمی - آیین نامه مرکز رشد
21 94/11/11 هفدهمین صورتجلسه هیات امنا دستورالعمل فوق العاده کشیک و نوبتکاری غیرهیات علمی
22 95/04/21 هجدهمین صورتجلسه هیات امنا اساسنامه پردیس سهروردی - اصلاحیه برخی مواد آیین نامه استخدامی هیات علمی
23 95/11/19 نوزدهمین صورتجلسه هیات امنا آیین نامه ساماندهی ماموریت خارجی - حق الزحمه کادر فنی جشنواره ها
24 96/05/09 بیستمین صورتجلسه هیات امنا  پیوست آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی - دستورالعمل کار دانشجویی
25 96/11/02 بیست و یکمین صورتجلسه هیات امنا   
26 97/05/07 بیست ودومین صورتجلسه هیات امنا اصلاحیه آیین نامه استخدامی هیات علمی - آیین نامه حق تدریس - اصلاحیه شرایط اختصاصی جذب هیات علمی
27 97/10/16 بیست وسومین صورتجلسه هیات امنا اصلاح نمودار سازمانی
28 98/05/20 بیست و چهارمین صورتجلسه هیات امنا  
29 98/11/14 بیست و پنجمین صورتجلسه هیات امنا آیین نامه خدمت موظف و پایه ترفیع سالیانه و پایه تشویقی و فناوری هیات علمی - اصلاحیه موادی از آیین نامه استخدامی هیات علمی
30 98/12/5 صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا  اصلاح ماده 20 آیین نامه استخدامی غیرهیات علمی - ماده 58 آیین نامه استخدامی هیات علمی (افزایش حقوق)
31 99/5/6 بیست و ششمین صورتجلسه هیات امنا  
32 99/10/14 بیست و هفتمین صورتجلسه هیات امنا دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته (موضوع ماده 119 آیین نامه استخدامی هیات علمی)
33 99/11/4 صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا اصلاحیه برخی مواد و تبصره های آیین نامه استخدامی غیرهیات علمی
34 1400/2/19 صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا همسان سازی حقوق
35 1400/3/31 بیست و هشتمین صورتجلسه هیات امنا حق الزحمه مصاحبه گران هسته گزینش - هزینه خدمات آموزشی
36 1400/11/20 بیست و نهمین صورتجلسه هیات امنا دستورالعمل همیار دانشجو
37 1401/5/4 سی امین صورتجلسه هیات امنا اصلاحیه آیین نامه حق التدریس
38 1401/11/04 سی و یکمین صورتجلسه هیات امنا سرآمد پژوهشی
39 1402/05/18 سی و دومین صورتجلسه هیئت امنا سرآمد آموزشی - سرآمد فرهنگی
40 1402/09/11 صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنا ترمیم حقوق (هیئت علمی-غیرهیئت علمی) - اعطای مزایای جانبی (هیئت علمی - غیرهیئت علمی)

توجه: اطلاعات کل فایل های صورتجلسات 30-6 در قالب یک فایل برای جستجوی سریع قرار داده شده است قابل ذکر اینکه فاقد مهر، امضا و ارزش قانونی است بایستی اصل مستندات از فایل های جدول مزبور استخراج شود. برای دریافت فایل لطفا کلیک کنید.

 

 مصوبات و صورتجلسات  کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان
تاریخ برگزاری عنوان جلسه   تاریخ  برگزاری عنوان جلسه
92/10/30  بیست و سومین صورتجلسه   92/03/19  بیست و چهارمین صورتجلسه
93/04/03  بیست و پنجمین صورتجلسه   93/10/17  بیست وششمین صورتجلسه
94/04/09 بیست وهفتمین صورتجلسه   94/09/04 بیست وهشتمین صورتجلسه
95/3/17 بیست ونهمین صورتجلسه   95/09/02 سی امین صورتجلسه
96/04/12 سی ویکمین صورتجلسه    96/08/29 سی ودومین صورتجلسه 
97/04/02 سی وسومین صورتجلسه    97/09/18 سی و چهارمین صورتجلسه  
98/03/25 سی و پنجمین صورتجلسه   98/9/20 سی و ششمین صورتجلسه
99/04/07 سی و هفتمین صورتجلسه   99/9/17 سی و هشتمین صورتجلسه
400/3/8،19 سی و نهمین صورتجلسه   400/9/29 چهلمین صورتجلسه
401/3/24 چهل و یکمین صورتجلسه   401/10/17 چهل و دومین صورتجلسه (بهره وری)

*فرم خام پیشنهاد دستور کمیسیون دائمی
 

 

بازدید امروز: 11