خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-11-1401
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا

 

صورتجلسات هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان
تاریخ برگزاری

عنوان جلسه

  تاریخ برگزاری

عنوان جلسه

83/06/5

اولین صورتجلسه هیات امنا  

  83/12/6

 دومین صورتجلسه هیات امنا

84/02/22

سومین صورتجلسه هیات امنا  

  84/12/20

  چهارمین صورتجلسه هیات امنا 

85/09/8

اولین نشست فوق العاده هیات امنا        

  85/11/1

پنجمین صورتجلسه هیات امنا            

86/09/7

ششمین صورتجلسه هیات امنا     

  87/05/2

هفتمین صورتجلسه هیات امنا               

88/02/16

هشتمین صورتجلسه هیات امنا       

  88/12/20

 نهمین صورتجلسه هیات امنا          

89/05/20

دهمین صورتجلسه هیات امنا               

  89/12/14

دومین نشست فوق العاده هیات امنا (فوق العاده جذب کارکنان) 

90/06/13

یازدهمین صورتجلسه هیات امنا

  91/04/7

سومین نشست فوق العاده هیات امنا (آیین نامه ها)

91/05/25

 دوازدهمین صورتجلسه هیات امنا

  91/07/26

چهارمین نشست فوق العاده هیات امنا

92/5/14

سیزدهمین صورتجلسه هیات امنا

  93/4/23 چهاردهمین صورتجلسه هیات امنا
93/11/20 پانزدهمین صورتجلسه هیات امنا   94/6/3 شانزدهمین صورتجلسه هیات امنا
94/11/11 هفدهمین صورتجلسه هیات امنا   95/04/21 هجدهمین صورتجلسه هیات امنا
95/11/19 نوزدهمین صورتجلسه هیات امنا   96/05/09 بیستمین صورتجلسه هیات امنا
96/11/02 بیست و یکمین صورتجلسه هیات امنا   97/05/07 بیست ودومین صورتجلسه هیات امنا
97/10/16 بیست وسومین صورتجلسه هیات امنا   98/05/20 بیست و چهارمین صورتجلسه هیات امنا
98/11/14 بیست و پنجمین صورتجلسه هیات امنا   98/12/5 صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا (افزایش حقوق)
99/5/6 بیست و ششمین صورتجلسه هیات امنا   99/10/14 بیست و هفتمین صورتجلسه هیات امنا
99/11/4 صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا (افزایش حقوق)   1400/2/19 صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا(همسان سازی)
1400/3/31 بیست و هشتمین صورتجلسه هیات امنا   1400/11/20 بیست و نهمین صورتجلسه هیات امنا
1401/5/4 سی امین صورتجلسه هیات امنا      

توجه: اطلاعات کل فایل های صورتجلسات 28-6 در قالب یک فایل برای جستجوی سریع قرار داده شده است قابل ذکر اینکه فاقد مهر، امضا و ارزش قانونی است بایستی اصل مستندات از فایل های جدول مزبور استخراج شود. برای دریافت فایل لطفا کلیک کنید.

 

 مصوبات و صورتجلسات  کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان
تاریخ برگزاری عنوان جلسه   تاریخ  برگزاری عنوان جلسه
92/10/30  بیست و سومین صورتجلسه   92/03/19  بیست و چهارمین صورتجلسه
93/04/03  بیست و پنجمین صورتجلسه   93/10/17  بیست وششمین صورتجلسه
94/04/09 بیست وهفتمین صورتجلسه   94/09/04 بیست وهشتمین صورتجلسه
95/3/17 بیست ونهمین صورتجلسه   95/09/02 سی امین صورتجلسه
96/04/12 سی ویکمین صورتجلسه    96/08/29 سی ودومین صورتجلسه 
97/04/02 سی وسومین صورتجلسه    97/09/18 سی و چهارمین صورتجلسه  
98/03/25 سی و پنجمین صورتجلسه   98/9/20 سی و ششمین صورتجلسه
99/04/07 سی و هفتمین صورتجلسه   99/9/17 سی و هشتمین صورتجلسه
400/3/8،19 سی و نهمین صورتجلسه   400/9/29 چهلمین صورتجلسه
401/3/24 چهل و یکمین صورتجلسه   401/10/17 چهل و دومین صورتجلسه (بهره وری)

*فرم خام پیشنهاد دستور کمیسیون دائمی
 

 

بازدید امروز: 2