معاون آموزشی

دکتر عباس رسولی

رشته تحصیلی:آمار ریاضی

پست الکترونیک: rasouli[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052335

فکس: 32283232

https://www.znu.ac.ir/members/rasouli-abbas

مدیر امور آموزشی

دکتر علی آقامحمدی

رشته تحصیلی:آمار

پست الکترونیک: aghamohammadi.ali[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052335

فکس: 32283232

http://www.znu.ac.ir/members/aghamohammadi-ali

مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

دکتر افشین توکلی

رشته تحصیلی:زراعت

پست الکترونیک: tavakoli[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052280

فکس: 32283232

https://www.znu.ac.ir/members/tavakoli-afshin

رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها

دکتر حسین صفری

رشته تحصیلی:نجوم

پست الکترونیک: safai[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054774

فکس: 32283232

https://www.znu.ac.ir/members/safari-hossein

مسئول مرکز آموزش های آزاد و مجازی

دکتر رضا صمیمی فرد

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: samimifard[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052731

فکس: 32283232