خانه :: اساتید :: اخبار
برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با تعارضات درون فردی، بین فردی و سازمانی"  (1-5-1401)

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"  (22-4-1401)

صدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401  (22-4-1401)

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"  (20-4-1401)

صدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401  (18-4-1401)

صدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401  (15-4-1401)سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -