خانه :: اساتید :: اخبار


آدرس تماس
 تاریخ بروز رسانی: 19-9-1402  
آیین نامه ها و قوانین --> هیات امنا
 تاریخ بروز رسانی: 14-9-1402  
آیین نامه ها و قوانین --> بودجه
 تاریخ بروز رسانی: 14-9-1402  
سالنامه آماری
 تاریخ بروز رسانی: 14-9-1402  
معرفی مدیریت
 تاریخ بروز رسانی: 14-9-1402  
سالنامه آماری
 تعداد بازدید: 19457  
تشکیلات
 تعداد بازدید: 10922  
بودجه
 تعداد بازدید: 10270  
آیین نامه ها و قوانین --> هیات امنا
 تعداد بازدید: 7813  
آیین نامه ها و قوانین --> بودجه
 تعداد بازدید: 6707  

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -
    -
    -
    -