خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت برنامه‏ ریزی و نظارت، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283162    
مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
دین محمدی - مصطفی       
2853
کارشناس برنامه و بودجه
حیدری - سلمان       
2249
کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)
نبوی - سید جعفر        
2689
کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)
سلمانیان - نسرین       
2744