خانه :: اساتید :: اخبار
اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت
اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان در میان اساتید برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال 1400 قرار گرفتند 

اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال 1400 معرفی شدند. دکتر حمید امانلو و دکتر علی آذرپیوند از دانشگاه زنجان در میان اعضای هیأت علمی برتر در این زمینه قرار گرفتند.

در پیشگفتار این معرفی به نقل از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: طی دهه های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاه ها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه بوده است. خوشبختانه در این مسیر دانشگاه ها به تدریج علاوه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی متخصص، مباحث پژوهش و نوآوری را نیز توسعه داده اند. در حال حاضر نیز، با توجه به نیازها و مسائل کشور، ضروری است دانشگاه ها به صورت گسترده تر در پاسخگویی به نیازهای کشور نقش ایفا نمایند. مسلماً این هدف مستلزم روش ها و الگوهای جدید بوده و باید بتوان این هدف را به درستی معرفی و با روش های تشویقی مناسب به اجرا گذاشت. بر این اساس و در جهت شناسایی تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش اعضای هیات علمی، مناسب است اعضای هیأت علمی فعال در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، شناسایی و معرفی شوند. طبیعتاً برای انجام حمایت ها و ایجاد الگوهای مناسب نیاز به تعریف دقیق و شفافی از اثربخشی وجود دارد. لذا معیارهای ذیل جهت شناسایی این اعضای هیأت علمی مورد توجه قرار گرفته است: مشارکت در فعالیت ها و برنامه ریزی های ملی و منطقه ای، اجرای قراردادهای تقاضا محور، ارائه دستاوردهای کاربردی و موثر در رفع مشکالت کشور، همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره وری و کارآیی، نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه های علمی و تشکل های تخصصی اثرگذار در این راستا 105 عضو هیات علمی از سوی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور براساس معیارهای فوق به عنوان اعضای هیات علمی برتر معرفی شده اند. در کتاب حاضر سوابق و دستاوردهای مهم این اعضای هیات علمی تشریح شده است. امید است با همت این عزیزان مسیر همکاری های اثربخش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها هر روز گسترده تر گردد.

 


ارسال شده در مورخه: 06-10-1400