خانه :: اساتید :: اخبار
معارفه معاونت فرهنگی و انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفتدر جلسه هیأت رییسه و طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر داود اسلامی بعنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب و از زحمات حجت الاسلام دکتر بهرام بهرامی در زمانی تصدی این معاونت تقدیر و تشکر بعمل آمد.

همچنین طی حکمی از سوی رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علیرضا واعظی به عنوان دبیر و عضو حقوقی  ششمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت استان زنجان منصوب شد.

طی ماه های اخیر با صدور احکامی از سوی ریاست دانشگاه دکتر جعفر غضنفریان عضو هیأت علمی گروه مکانیک بعنوان مدیر پژوهش دانشگاه، دکتر حسن طاهرخانی عضو هیأت علمی گروه عمران بعنوان معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی، دکتر اصغر احمدی بعنوان مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی منصوب و از مساعی دکتر نصراله عباسی و دکتر امید رحمانی در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد. دیگر حکم‌های صادره عبارت بودند از انتصاب دکتر مسعود جلالی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دکتر نغمه خرازیان عضو هیأت علمی گروه هنر، دکتر حسن شایانی جم عضو هیأت علمی گروه شیمی، دکتر سید احمد لاجوردی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد، دکتر علی محمدیان مصمم عضو هیأت علمی گروه آمار بعنوان مدیران گروه های مذکور منصوب و تقدیر و تشکر از دکتر غلامحسین جعفری، مسعود ابوالفضلی، دکتر سعید سید دراجی، دکتر محمدرضا توحیدی فر و دکتر علی آقامحمدی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 دکتر علیرضا واعظی استاد گروه خاکشناسی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تبریز (رشته خاکشناسی) طی سال های 77-1373 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتر ی وی در دانشگاه تربیت مدرس (رشته خاکشناسی و خاکشناسی- فیزیک و حفاظت خاک) به ترتیب طی سال های 79-1377و 86-1381 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی146 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 132 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10مورد

گزارش های علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه  2 مورد (تالیف)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   74 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی   88 مورد

 

 دکتر داود اسلامی استادیار گروه حقوق، دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه امام صادق (ع) (رشته حقوق جزا و جرم شناسی) گذرانده و دوره دکتری وی نیز در رشته مذکور و دانشگاه تهران بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 2 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 1 مورد

 

 دکتر جعفر غضنفریان دانشیار گروه مکانیک، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تهران (رشته مهندسی مکانیک در حرارت سیالات) طی سال های 84-1380 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رشته مهندسی مکانیک) به ترتیب طی سال های 86-1384 و 90-1386 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 37 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  23 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  یک مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه   3 مورد (1 مورد ترجمه، 2 مورد تالیف)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   24 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی   58 مورد

 

دکتر حسن طاهرخانی دانشیار گروه عمران، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه علم و صنعت ایران (مهندسی عمران) طی سال های 71-1366 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه تربیت مدرس (مهندسی عمران-راه و ترابری) طی سال های 75-1372 بوده و دوره دکتری خود را در دانشگاه ناتینگهام انگلستان (عمران-روسازی راه)  طی سال های 85-1381 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی   69 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر   5 مورد 

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   98 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه   1 مورد (ترجمه)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   37 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی   96 مورد

 

سوابق اجرایی آقای دکتر اصغر احمدی: وی مدیریت امور اداری دانشکده کشاورزی طی سال های 93-1381، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی سال های 1401-1393 و سه دوره عضویت و همچنین ریاست هیأت تخلفات کارکنان را در کارنامه خود دارد.

 دکتر مسعود جلالی استادیار گروه جغرافیا، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تبریز (رشته جغرافیای طبیعی) طی سال های 73-1369 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی نیز در دانشگاه تبریز ( رشته هیدروکلیماتولوژی و اقلیم شناسی) به ترتیب طی سال های 78-1376 و 85-1378 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 27 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر   1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  16 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  1 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده   1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 41 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  115 مورد

 

 دکتر نغمه خرازیان استادیار گروه هنر، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه هنر تهران (رشته نقاشی) به ترتیب طی سال های 84-1379 و 88-1385 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در دانشگاه هنر تهران (تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی) طی سال های 1400-1396 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی   1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   4 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   5 مورد

اثر بدیع و ارزنده هنری    2 مورد

 

 دکتر حسن شایانی جم استادیار گروه آموزشی شیمی، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه بوعلی (رشته شیمی تجزیه) به ترتیب طی سال های 85-1382 و 90-1385 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 29 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 7 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 20 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه  34 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 13 مورد

 

 دکتر سید احمد لاجوردی دانشیار گروه مهندسی مواد، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رشته مهندسی مواد- متالورژی صنعتی و استخراجی) طی سال های 85-1381 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس (رشته مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت مواد) به ترتیب طی سال های 87-1385 و 92-1387 بوده است. دکتر لاجوردی همچنین دکتری در رشته  مهندسی مواد- متالورژی صنعتی از دانشگاه ساسکا چوان کانادا را دارست.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 20 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 18 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 7 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 28 مورد

 

 دکتر علی محمدیان مصمم دانشیار گروه آمار، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه علامه طباطبایی (رشته آمار) طی سال های 78-1374 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی نیز در رشته آمار و دانشگاه های تربیت مدرس و لیدز انگلستان به ترتیب طی سال های 80-1378 و 87-1383 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  20 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر   1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  31 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  22 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه  57 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  32 مورد

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 14-06-1401