خانه :: اساتید :: اخبار
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت 

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه حبیبه خانمحمدی بعنوان مشاور زنان و خانواده، دکتر علیرضا واعظی عضو هیأت علمی گروه خاک شناسی به عنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی، دکتر علی حاج ابوالفتح عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی و دکتر علی رحمانپور زنجانی عضو هیأت علمی گروه معماری، دکتر علی گنجلو عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی و دکتر مجتبی نصیری عضو هیأت علمی گروه فیزیک به عنوان مدیران گروه های فوق منصوب و از مساعی دکتر سید حسین میرموسوی، دکتر افشین زهدی، دکتر محمد باقری، دکتر ماندانا بی مکر و  دکتر علی بیات در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

دکتر علیرضا واعظی استاد گروه خاک شناسی، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس تهران (رشته خاکشناسی و فیزیک و حفاظت خاک) به ترتیب طی سال های 79-1377 و 86-1381 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 148 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 132 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه  2 مورد تالیف و 1 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه  74 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  104 مورد

 

 دکتر علی حاج ابوالفتح استادیار گروه زمین شناسی، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه کلن آلمان رشته کانی شناسی به ترتیب طی سال های 1988-1981 و 1994-1989 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  5 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  27 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 30 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  2 مورد

 

 دکتر علی رحمانپور زنجانی استادیار گروه معماری ، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه شهید بهشتی (رشته معماری) به ترتیب طی سال های 80-1373 و 96-1391 گذرانده است.

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  5 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 2 مورد 

 

 دکتر علی گنجلو دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه ارومیه (رشته علوم و صنایع غذایی) طی سال های 82-1378 گذارنده است. دوره کارشناسی ارشد وی نیز در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 84-1382 بوده است. دکتر گنجلو دوره دکتری خود را در دانشگاه پوترا مالزی (رشته تکنولوژی مواد غذایی) طی سال های 90-1385 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 84 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  42 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   2 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده  1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه    2 مورد تالیف و 2 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   3 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی   106 مورد

 

 دکتر مجتبی نصیری استادیار گروه فیزیک، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه زنجان (رشته فیزیک) گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و  دکتری وی نیز در رشته فیزیک کاده چگال و دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 12 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  14 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  3مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 14 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  8 مورد

 

 


ارسال شده در مورخه: 20-10-1401