خانه :: اساتید :: اخبار
انتصاب مدیران اداری و گروه های آموزشی دانشگاه
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت.طی حکمی از سوی دکتر جلال بازرگان ریاست دانشگاه، دکتر علی مرصعی (عضو هیات علمی گروه ریاضی) بعنوان معاون دانشجویی دانشگاه زنجان منصوب شد. دکتر بازرگان در لوح جداگانه ای از زحمات دکتر محمد مصطفوی تقدیر و تشکر نمود.

دکتر علی مرصعی استادیار گروه ریاضی، دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان طی سالهای ۱۳78-1376 گذرانده و دوره دکتری وی در دانشگاه زنجان طی سال های 1391-1387 بوده است. مقالات علمی پژوهشی منتشرشده ایشان در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 12 مورد، مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 12 مورد، تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 2 مورد ترجمه و تالیف؛ راهنمایی و مشاوره پایان نامه 12 مورد، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 9مورد می باشد.

همچنین طی احکامی دکتر احسان خواصی (عضو هیات علمی گروه مکانیک) بعنوان مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه، دکتر حسین کوهستانی عضو هیات علمی گروه زمین شناسی بعنوان مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، دکتر کاظم مظلومی عضو هیات علمی گروه برق بعنوان مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر محمود کاظمی عضو هیات علمی گروه روانشناسی بعنوان رئیس گروه مشاوره دانشجویی دانشگاه، دکتر اباذر چراغی عضو هیات علمی گروه روانشناسی بعنوان مدیر گروه آموزشی روانشناسی منصوب و از زحمات دكتر جلال صبا، دكتر مهدی نصیری، دكتر افشین توکلی زانیانی، دكتر پریوش شهبازی، دکتر محمود کاظمی در زمان تصدی این پست تقدیر و تشکر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 

دکتر احسان خواصی دانشیار گروه مکانیک، دوره های کارشناسی ارشد و دكتری خود را در دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب طی سال های 1388-1386 و 1393-1388 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشر شده ایشان در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 26 مورد

 مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 11 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد،تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی

ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد تالیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 23 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 9مورد

 

دکتر حسین کوهستانی دانشیار گروه زمین شناسی ، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب طی سال های 1383-1380و 1390-1385 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 78 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 76 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 20 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 51 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 165مورد

 

دکتر کاظم مظلومی دانشیار گروه برق، دوره كارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف طی سال های 1381-1379 و گذرانده و دوره دکتری وی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی سال های 1387-1382 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 57 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 70 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 2 مورد فصل

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 68 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 132 مورد

 

دکتر محمود کاظمی دانشیار گروه روانشناسی، دوره كارشناسی ارشد خود را در  دانشگاه علامه طباطبایی تهران طی سال های 1373-1370 و گذرانده و دوره دکتری وی در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 1387-1381 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 10 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 4 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  42 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 20 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 48 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 62 مورد

 

دکتر دکتر اباذر چراغی استادیار گروه روانشناسی، دوره كارشناسی ارشد خود را در  دانشگاه تهران طی سال های 1383-1379 و گذرانده و دوره دکتری وی در دانشگاه آنکارا (ترکیه) طی سال های 1389-1383 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 6 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  6 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 2 مورد  

 

 


ارسال شده در مورخه: 31-02-1403