خانه :: اساتید :: اخبار

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

آدرس تماس

علی اکبر خدائی

رئیس اداره رفاه و بازنشستگی

تلفن: 02433054466

فاکس: 02433052754

 

زهرا نظری

کارشناس خدمات رفاهی

تلفن: 02433052441

 

رضا خدائی

کارشناس مسئول امور بازنشستگی

تلفن :02433052314

 

سیروس مسرور

کارشناس امور بازنشستگی

تلفن :02433052316