خانه :: اساتید :: اخبار
تسهیلات رفاهی اعضای هیئت علمی

نحوه برقراری کمک هزینه مسکنشما صرفاً در صورت نداشتن منزل مسکونی به نام خود و همسرمیتوانید با ارائه اصل و کپی اجاره نامه سکونت در شهر زنجان با تاریخ معتبر برای مدت زمان ارائه در خواست تا پایان قرارداد با تکمیل فرم در اداره رفاه درخواست کمک هزینه مسکن نمائید.