خانه :: اساتید :: اخبار
تسهیلات رفاهی اعضای هیئت علمی

مدت زمان دریافت کمک هزینه مسکن تا چه مقدار است؟هریک از اعضای هیئت علمی در صورت مشمول بودن می توانند تاسقف 5 سال از کمک هزینه مسکن استفاده نمایند این مدت در صورت استفاده از خانه سازمانی به میزان مدت استفاده از خانه سازمانی کاهش می یابد.