خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 5-2-1403
صندوق وام معین کارکنان

لینک سایت صندوق وام كاركنان دانشگاه زنجان

صندوق وام کارکنان در سال 1359 به همت تعدادی از همکاران هیئت علمی و کارکنان بصورت خود گردان تشکیل ، و با کسر حق عضویتی ثابت اقدام به رفع احتیاجات ضروری همکاران به میزان محدود نمود . از سال76 صندوق وام کارکنان از صندوق وام اعضای هیئت علمی تفکیک و جداگانه به فعالیت پرداختند.

در سالهای اول تفكيك صندوق ، به همت هیئت مدیره وقت اساسنامه ای برای صندوق تدوین و به تصویب مجمع عمومی رسید که در سالهای آتی اصلاح و تکمیل تر گردید.

پرداخت وام بصورت ساده و اجرای روش امکان انتخاب میزان سپرده ماهانه و دخیل نمودن آن در مبلغ وام ،موجب گرديده تا همکاران بتوانند؛ باتکمیل یگ برگ فرم (بدون چك يا سفته) تا سقف 330000000 ريال از تسهیلات صندوق بدون کارمزد (صرفاً 1/0% بازای هرماه قسط بنام خود وام گیرنده مسدود می گردد)، در اقساطي حداکثر 60 ماهه استفاده نمایند .

انجام امورات صندوق در کمال سادگی موجب گرديده تا ضمن جلب رضایت عمومی همکاران امورات صندوق بدون هزینه صورت پذیرد وهمین امر سبب گردیده صندوق از محل ذخاير سود و هداياي دريافتي، ذخیره مالی داشته باشد که البته مبلغ مذکور نیز در جهت تامین منابع مالی وام همکاران مورد استفاده قرار گرفته است. گفتني است ؛مبلغ سالیانه سود حاصل از پرداخت وام ضروری در پایان هر سال، به نسبت سپرده ثابت همکاران توزیع میگردد که بهنگام تسویه ایشان مجموع مبالغ مذکور قابل استرداد مي باشد.

 

مصوبه هيئت مديره صندوق در خصوص سپرده گذاري و پرداخت وام

انواع سپرده‌هاي صندوق       

       1- سپرده ثابت                   2- سپرده متغير

افزايش سپرده ثابت :

الف : افزايش حق عضويت ماهانه : اعضا به هنگام درخواست وام ، ميزان سپرده ماهانه اي را كه تمايل دارند ، از ماههاي بعد از دريافت وام از آنها كسر گردد ، تعيين مي نمايند كه با موافقت و اعمال نظر صندوق ، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره: افزايش مجدد در طول دوره امكان پذير نيست ، ليكن يكبار كاهش با درخواست عضو و پس از اعمال نظر صندوق ميسر خواهد بود .

ب: واريز نقدي: چنانچه عضو ، مبالـغي درماه اخذ وام به حساب صندوق واريز نمايد و در هنگام دريافت وام بعدي ، سپرده مذكور را برداشت و يا مطالبه ننمايد ، مبلغ مذكور (با رعايت حداقل دوره انتظار) بعنوان سپرده ثابت در وام دوره بعد قابل احتساب خواهد بود .

ـ درصورت افزايش  در سپرده ثابت ( اعم از حق عضويت ماهانه يا واريز نقدي )حداقل تعداد اقساط يا دوره انتظار 15 ماه خواهد بود.

كاهش سپرده ثابت: كاهش سپرده ثابت منوط بر آنكه باقيمانده سپرده از يك سوم وامي كه درحال باز پرداخت اقساط آن است كمتر نباشد، براي يكبار با موافقت صندوق بلامانع است .

ـ بديهي ‌است، درصورت كاهش‌سپرده، براي پرداخت وام جديد مانده سپرده (پس از اعمال كاهش ) ملاك عمل‌ خواهد‌ بود .

افزايش سپرده متغير: اعضا مي توانند مبالغي را به دلخواه در وجه حساب  صندوق واريز نموده و فيش واريزي را به دفتر صندوق تحويل نمايند.

تبصره: ماه واريز يا تحويل فيش، در تعداد ماههاي سپرده گذاري محاسبه نمي گردد .

كاهش سپرده متغير: اعضا مي توانند مبالغي را كه به حساب صندوق واريز نموده اند درخواست نمايند كه در اين صورت، همراه با اولين پرداختهاي وام ، مبلغ درخواستي مسترد ميگردد .

توضيح : در هنگام پرداخت وام ، مبالغ واريزي بابت سپرده متغير با درخواست وام گيرنده ، قابل استرداد خواهد بود .

ـ اعضاء ‌جديد مي‌توانند ، مبالغي را حداكثر تاسقف 000/000/1 ريال به  حساب صندوق واريز نمايند .

ـ مبلغ حق عضويت ماهانه اعضاي جديد ، ماهانه 000/20 ريال و حداكثر وام قابل پرداخت دربار اول ، پس از  10 ماه انتظار ، 000/300/3 ريال خواهد بود

 

اساسنامه صندوق

فصل اول- كليات

ماده1) نام: صندوق وام كاركنان دانشگاه زنجان ميباشد كه دراين اساسنامه اختصاراً صندوق ناميده ميشود.

ماده2) صندوق براي مدت نامحدود تشكيل شده است.

ماده3) مركز فعاليت صندوق در دانشگاه زنجان واقع دركيلومتر6 جاده تبريز واقع شده است و فاقد شعبه و نمايندگي است.

ماده4) اهداف:

الف) تشكيل صندق ذخيره جهت پس انداز نقدينگي هاي مازاد برنياز.

ب) ترويج و تحكيم مشارکت افراد در تامين نيازهاي مشترك وكمك به تحقق عدالت اجتماعي.

ج) جمع آوري اندوخته هاي كوچك و استفاده بهينه از آنها.

ماده5) موضوع فعاليت:

الف) دريافت سپرده از اعضا و اشخاص حقيقي و حقوقي.

ب) پرداخت تسهيلات مالي واعتباري براي رفع احتياجات و نيازهاي افراد.

ج) مشاركت و عقد قراردادهاي مالي و اعتباري با اشخاص حقيقي وحقوقي.

د) اخذ وام قرض الحسنه وساير تسهيلات مالي و اعتباري ازمنابع بانكي و اشخاص حقيقي و حقوقي.

ه) سرمايه گذاري و خريد سهام از محل ذخاير صندوق.

و) قبول هدايا وكمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي.

فصل دوم- عضويت:

ماده6) كليه كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي و بازنشستگان، كه راساً از دانشگاه زنجان حقوق دريافت مينمايند (باستثناي اعضاي هيئت علمي) مي توانند با ارائه درخواست كتبي و موافقت صندوق، به عضويت درآيند.

تبصره1: اعضاي انصرافي تا 12ماه نميتوانند درخواست عضويت نمايند.

تبصره2: هيات مديره مي تواند بنا به مصالح صندوق از جمله كمبود امكانات يا تكميل ظرفیت، بدون هيچگونه تبعيضي (مگردرصورت داشتن سابقه سوء درعضويت) از پذيرش عضويت جديد ممعانت بعمل آورد.

ماده7) خروج عضو از صندوق اختياري است و نمي توان آنرا منع نمود.

تبصره: درصورتي كه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي صندوق باشد، وي ملزم به جبران زيان وارده است، ضمناً هيات مديره ميتواند بنا به مصالح صندوق، خروج عضو را به زماني ديگر موكول نمايد.

ماده8) درموارد زيرعضو، ازعضويت صندوق خارج ميگردد.

الف) از دست دادن شرايط عضويت مقرردر اساسنامه.

ب) عدم انجام وظايف ومسئوليتهاي تعهد شده توسط عضو پس ازدو اخطار كتبي صندوق با فواصل 15روز.

ج) ارتكاب اعمالي كه موجب ضرر و زيان مادي يا حيثيتي براي صندوق گردد.

تبصره: تشخيص موارد فوق با هيات مديره ميباشد.

ماده9) درصورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفاء يا به هردليل ديگر، سپرده هاي عضو پس ازمنظورنمودن ساير حقوق و مطالبات و پس ازكسر بدهي ها، به وي ياورثه اش پرداخت خواهد شد.درصورت بدهكارشدن عضو مطالبات صندوق از ضامن يا ورثه وي دريافت خواهد شد.

ماده10) اعضاء نمي توانند امتيازعضويت خود را به شخص ديگري واگذار نمايند.

فصل سوم- اركان:

اركان صندوق عبارت است از:

1-      مجمع عمومي 2-هيات مديره 3- بازرس

مجمع عمومي:

ماده11) مجمع عمومي بالاترين ركن صندوق بوده كه از اعضاي صندوق تشكيل ميگردد وهرعضو صرفنظر از ميزان سپرده يا ذخيره سود داراي يك حق راي است.

ماده12) مجمع عمومي بنا به دعوت هيات مديره در بار اول با حضور يك سوم اعضاي صندوق و درصورت عدم احراز حد نصاب مذكور درجلسه دوم با هر تعداد شركت كننده رسميت مي يابد.

ماده13) تصميمات مجمع عمومي، با راي نصف بعلاوه يك اعضاء حاضر درجلسه، اتخاذ ميشود، مگر در انتخاب هيئت مديره و بازرس كه با اكثريت نسبي تعيين ميگردند.

تبصره: هريك از اعضاي صندوق مي توانند حق خود را براي حضور و دادن رای درمجمع عمومي به فرد ديگري واگذار نمايد.

ماده14) تصميمات مجمع عمومي براي كليه اعضاء اعم از حاضر يا غايب، معتبر و قابل اجراء ميباشد.

ماده15) وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:

الف) انتخاب هيات مديره و بازرس و عزل آنها.

ب) تعيين خط مشي ها و برنامه هاي كلي صندوق.

ج) رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص گزارشهاي مالي هيات مديره و بازرس.

د) تصميم گيري درخصوص انحلال صندوق.

هيات مديره:

ماده 16) هيات مديره مركب ازسه نفر عضو اصلي و دو نفرعضو علي البدل مي باشد كه براي مدت دوسال از ميان اعضاء ، با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند ، حائزين اكثريت آراء بعد از اعضاي اصلي بعنوان اعضاي علي البدل شناخته مي شوند.

ماده17) هيات مديره در اولين جلسه، يك نفر را از بين خود بعنوان رئيس هيات مديره انتخاب مي كند.

ماده18) درصورتي كه هريك از اعضاء هيات مديره بعلت فوت، استعفاء يا هردليل ديگر نتواند درجلسات هيات مديره شركت نمايد و يا بيش ازسه جلسه غيبت غير موجه نمايد، هيات مديره يكي از اعضاي علي البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي جانشيني وي در بقيه مدت مقرر دعوت مينمايد.

ماده19) استعفاي هر يك ازاعضاي هيئت مديره يا بازرس تا تعيين عضوجديد و قبولي سمت رافع مسئوليت نسبت به وظايف نخواهد بود.

ماده20) درصورتي كه پس از انقضاي مدت ماموريت هيات مديره، اعضاي جديد انتخاب نشده باشند، هيات مديره و بازرس قبلي تا تعيين اعضاي جديد به وظايف خود در ادامه امورصندوق ادامه خواهند داد.

تبصره: هيات مديره مكلف است؛ قبل از اتمام دوره ماموريت خود تمهيدات لازم را جهت انتخاب اعضاي جديد هيات مديره فراهم نمايد.

ماده21) هيات مديره نماينده مجمع عمومي بوده و تصميمات و مصوبات هيات مديره منوط براينكه منافي اهداف و موضوع فعاليت صندوق نباشد درچهارچوب وظايف و اختيارات ذيل قانوني و قابل اجرا مي باشد.

الف) دعوت به مجمع عمومي.

ب) اجراي اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي.

ج) نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل، حسابدار، دفتردار و تعيين وظايف وحدود اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي آنها.

د) تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي كلي بمنظور ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

ه) نظارت بر مخارج جاري صندوق و همكاري با بازرس صندوق.

و) تصميم گيري در خصوص نحوه دريافت سپرده ها از اعضاء و اشخاص حقيقي و حقوقي و تعهدات صندوق درخصوص دريافتهاي مذكور.

ز) تصميم گيري درخصوص نحوه پرداخت انواع وامها و ميزان حداقل و حداكثر و تعداد اقساط وامها و همچنين وصول مطالبات صندوق.

ح) عدم پذيرش عضويت جديد و قبول سپرده با توجه به مصالح جاري صندوق.

ط) تصميم گيري درخصوص ذخاير مازاد صندوق.

ي) سرمايه گذاري و عقد قراردادهاي مالي و اعتباري.

ك) تعيين نماينده يا وكيل جهت پيگيري و وصول مطالبات و حضوردردادگاهها و مراجع قانوني.

ل) تعيين صاحبان امضاء مجاز جهت صدورچك و عقد قراردادها.

م) ايجاد شعبه دائمي جهت گسترش فعاليتهاي صندوق.

ن) انجام مراحل قانوني و تغييرات لازم جهت ثبت رسمي صندوق درصورت پيگيري مراجع قانوني.

تبصره: مسئوليت عدم اتخاذ تصميمات صحيح با هيات مديره بوده و هيات مديره مكلف به پاسخگوئي درخصوص تصميمات متخذه مي باشد، لذا تصميمات هيات مديره مي بايست با بررسي كارشناسي اجرا گردند.

ماده22) دوره مديريت هيات مديره از هر زمان كه آغاز شود از ابتداي سال (فروردين) محسوب و در پايان دومين سال خاتمه مي يابد.

ماده23) هيات مديره بايد از بين اعضاء يا ازخارج، يك نفر شخص حقيقي را بعنوان مديرعامل انتخاب نمايد، مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق بوده و مسئول اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره مي باشد.

تبصره1) دوره مديريت مديرعامل، از دوره مديرت هيات مديره تجاوز نخواهد كرد.

تبصره2) مديرعامل مكلف است؛ مواردي راكه دراساسنامه پيش بيني نگرديده به هيات مديره اعلام وكسب تكليف نمايد.

- چنانچه مديرعامل راساً درخصوص موارد مذكور اقدام نمايد ملزم به پاسخگويي و جبران ضرر و زيان وارده بوده و هيات مديره درخصوص نحوه برخورد با اقدامات مذكور اتخاذ تصميم خواهد نمود.

بازرس:

ماده24) مجمع عمومي 1 نفر از اعضاء را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت 2 سال با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايد.

ماده25) درصورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفا، هيات مديره بازرس علي البدل را براي جانشيني وي دربقيه مدت دعوت مي نمايد.

ماده26) بازرس حق دخالت مستقيم در اداره امورصندوق را ندارد ولي مي تواند بدون حق راي درجلسات هيات مديره شركت و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري ارائه نمايد.

ماده27) وظايف و اختيارات بازرسان بشرح ذيل است:

الف) نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امورصندوق با اساسنامه.

ب) بررسي اسناد و اوراق مالي و ارائه گزارش به مجمع عمومي.

ج) رسيدگي به شكايات اعضاء و گزارش هرگونه تخلف به مجمع عمومي.

د) تذكركتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور صندوق به هيات مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.

ماده28) درصورتي كه بازرس تشخيص دهد كه هيات مديره يا مديرعامل در انجام وظايف قصور نموده و به تذكرات ترتيب اثرنمي دهد، ميتواند راساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص تخلفات اقدام نمايد.

فصل چهارم- سپرده و وام

ماده29) دريافت سپرده ها و نحوه پرداخت وامها بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات مديره مي رسد.

ماده30) دردريافت سپرده و پرداخت وامها هيچگونه تبعيض و تفاوتي ما بين اعضاء و همچنين هيات مديره و بازرس و مديرعامل نخواهد بود.

فصل پنجم- سايرمقررات

ماده31) چنانچه در پايان سال پس از انجام هزينه هاي جاري صندوق، ازمحل كارمزدها ودرآمدهاي صندوق مبلغي باقي بماند مبالغ مذكور بعنوان سود صندوق تلقي خواهد گرديد.

ماده32) درصدي از سود با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي، بعنوان پاداش به هيئت مديره و بازرس پرداخت ميگردد.

ماده33) مانده سود صندوق در پايان هرسال، به نسبت سپرده ثابت هريك از اعضاء در پايان سال تقسيم و به ذخيره سود عضو درصندوق منظور ميگردد، ذخاير مذكور قابل احتساب به سپرده ثابت يا پرداخت به اعضاء نمي باشد.

ماده34) ذخاير سود اعضاء درصندوق جهت تامين پشتوانه مالي به منظور گسترش فعاليتهاي صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده35) فقط درصورت تسويه عضو با صندوق جمع ذخاير سود اندوخته شده عضو قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره: چنانچه عضوي در اواسط سال درخواست تسويه با صندوق بنمايد ذخيره سود وي تا پايان سال قبل، قابل پرداخت خواهد بود و از بابت سود سالجاري مبلغي محاسبه و پرداخت نخواهد شد.

اين اساسنامه در35 ماده درمورخ 18/12/82 به تصويب مجمع عمومي رسيد، آنچه دراين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع قانون شركتهاي تعاوني ميباشد.

 

بازدید امروز: 3