خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-8-1399
تسهیلات در قوانین

 

کمک هزینه ازدواج و فوت

در اجرای ماده  78 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها

به عضو شاغل، بازنشسته  در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان سه برابر حقوق و مزایای رتبه و پایه و فوق العاده های مستمرمعادل کاردان پایه  یک رتبه مقدماتی پرداخت می گردد:

الف: ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار

ب: فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی

 

در اجرای ماده 105 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها

به عضو شاغل و بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان 5 برابر حقوق مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت می گردد.

الف- ازدواج دائم عضو شاغل و بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار

ب- فوت عضو شاغل  یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی

 

 

مرخصی

مواردی از سرفصل مرخصی مندرج در آئین نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی

همکار برای یک بار در طول خدمت، علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده می تواند تا مجموع یک ماه از مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.

همکاران در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارد.

      الف- ازدواج دائم به مدت 3 روز کاری

      ب- فوت بستگان شامل ( پدر، مادر، همسر، فرزندان به مدت 5 روز کاری و برادر و خواهر به مدت 3 روز کاری)

 

 

تسهیلات قانون حساب پس انداز کارکنان دولت

 

خلاصه اقدام :

کسر ماهانه مبلغ 150900 ريال از حقوق متقاضی و پرداخت همین مقدار مبلغ به عنوان سهم دستگاه توسط دانشگاه و تعلق سود بلند مدت به جمع این موجودی توسط بانک و دریافت مجموع این مبالغ هنگام بازنشستگی یا خروج از خدمت است.

خلاصه قانون:

- در صورت درخواست کتبی مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی مبنی بر استفاده از تسهیلات قانون حساب پس انداز کارکنان دولت، دستگاهها مکلفند حسابهایی را نزد بانک عامل افتتاح و هرماه سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (این مبلغ در سالجاری 900/150 ریال می باشد) را کسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات دستگاه به حسابهای مستخدمان فوق واریز نمایند.

- بانکهای عامل موظفند سود هریک از حسابها ی موضوع ماده یک قانون را به طور جداگانه به حسابهای مربوط واریز نمایند .

- موجودی حسابهای پس انداز موضوع ماده یک قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده 9 این آئین نامه قابل برداشت نیست .

- موجودی حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان رسمی و ثابت و عناوین مشابه به هنگام بازنشستگی ، بازخرید خدمت ، از کارافتادگی ، فوت، استعفا یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در مورد مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه به هنگام فوت ، لغو یا خاتمه قرارداد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل به طور یک جا به مستخدم یا وراث وی برابر مقررات این قانون پرداخت خواهد شد.

- مستخدمی که از یک دستگاه دولتی مشمول قانون به دستگاه دولتی دیگر مشمول قانون منتقل می شود، مقررات قانون کماکان توسط دستگاه جدید محل خدمت درباره وی اجرا می شود، ولی چنانچه به دستگاه غیر مشمول قانون منتقل شود یا به لحاظ تغییر استخدام از شمول قانون خارج شود ، کلیه وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعایت مقررات این آیین نامه به وی پرداخت خواهد شد.

 

همکاران متقاضی می توانند در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات قانون مذکور درخواست کتبی خود را به اموررفاهی یا اداره کارگزینی ارسال نمایند.

بازدید امروز: 2