خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 26-8-1399
بیمه عمر و حادثه

همه ساله قرارداد بیمه عمر برای کارکنان دانشگاه، با یکی از شرکتهای بیمه منعقد می گردد.

از آنجا که بیمه شده می تواند نسبت به تعیین ذینفعان بیمه خود اقدام نماید، فرم تکمیل شده قبلی برای قراردادهای آتی بیمه عمر نیز معتبر خواهد بود مگر آنکه فرد با مراجعه به اداره رفاه نسبت به تعویض و تکمیل فرم خود اقدام نماید.

همکارانی که تمایل به تکمیل فرم جدید یا تغییر در ذینفعان خود داشته باشند می توانند پس از تکمیل، فرم را به نحو مقتضی (از طریق نماینده واحد یا در پاکت دربسته از طریق دبیرخانه و یا مستقیماً) تحویل اداره رفاه نمایند.

 

فرم تعیین ذینفع بیمه عمر را از این لینک دانلود کنید.

 

مهم: در صورت عدم تکمیل فرم، غرامت فوت به نسبت مساوی (برخلاف قانون ارث) بین وراث تقسیم می شود.

درحال حاضر 900 نفر از کارکنان، اساتید و بازنشستگان دانشگاه تحت پوشش بیمه عمر و حادثه قرار دارند.

از مهمترین مزایای قرارداد منعقده حذف شرط سنی برای بیمه شدگان است.

 

کلیه همکاران درحال حاضر نزد بیمه دی تحت پوشش بیمه ای 250 میلیون ریال بیمه عمر و 100 میلیون ریال بیمه حوادث، قرار دارند.

 

امکان حذف یا اضافه در بیمه شدگان در طول قرارداد جز برای موارد خاص (استخدام یا انفصال و ...) وجود ندارد.

شروع پوشش بیمه ای قرارداد فعلی از ابتدای سال تا پایان سال 99 می باشد.

 

تعهدات بیمه گر برای بیمه عمر:

در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان به هرعلت که منجر به فوت یا نقص عضو دائم (جزئی و کلی) بیمه شده گردد، مبلغ 250.000.000 ریال، حسب مورد در وجه بیمه شده یا ذینفع و در صورت عدم تعیین ذینفع به وراث قانونی وی پرداخت میگردد.

 

تعهدات بیمه گر برای بیمه حادثه:

در صورت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی (کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه، مبلغ 100.000.000 ریال و در صورت نقص عضو دائم جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه درصدی از مبلغ غرامت نقص عضو دائم و کلی براساس جداول نقص عضو مورد عمل بیمه گر مصوب شورایعالی بیمه و با تایید پزشک معتمد پرداخت میگردد.

بازدید امروز: 4