بروزرسانی: 10-2-1402
مدیر فناوری و ارتباط با جامعه

وظیفه دفتر فناوری و ارتباط با جامعه پیگیری و ساماندهی امور مربوط به همکاری فناوری و تحقیقاتی دانشگاه با جامعه و صنعت شامل ایجاد ارتباط و همکاری با سازمانها و شرکتها، رسیدگی به امور مربوط به طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی، فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت دوره های پسادکترا، طرحهای جایگزین خدمت دانش آموختگان، کارآموزی دانشجویان، ثبت مالکیت فکری و ... می باشد.

 

پست الکترونیکی:

hr.mirzaei@znu.ac.ir

شماره تماس:  33052404-024
فکس:  32283077-024


 

 

    مدیران فناوری و ارتباط با جامعه قبلی دانشگاه    

دوره مديريت
نام و نام خانوادگی
1401/12/01-1400/02/15
1400/02/15-97/11/16
97/11/16-935/09/14
95/09/13-93/09/12
93/09/11-91/05/28
91/05/27-86/05/07
 
دکتر پرویز معارف وند
 

بازدید امروز: 2