بروزرسانی: 8-11-1402
مالکیت فکری

در کنار تولید علم و تربیت نیروهای متخصص در حوزه های مختلف علمی در دانشگاه، دارایی های فکری از جمله دستاوردهای ارزشمند دانشگاه است. مواردی نظیر لزوم ثبت و حفاظت از دارایی های فکری دانشگاه، فراهم سازی زمینه های توسعه فناوری، تبیین ساختار و ضوابط اجرایی ایجاد، مدیریت و تجاری سازی دارایی های فکری دانشگاه از طریق دانشگاه و ... در آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه ایجاد، مدیریت و تجاری­ سازی دارایی­ های فکری دانشگاه زنجان

شیوه نامه ارزیابی، حمایت و انتقال فناوری دانشگاه(pdf)

شيوه نامه ارزیابی، حمایت و انتقال  فناوری دانشگاه(word)

فلوچارت  ثبت اختراع

 

بازدید امروز: 2