بروزرسانی: 25-5-1394
ثبت اختراع

آیین نامه ارزیابی اختراعات

 

مقدمه: اختراعات صنعتی نمونه بارز تبدیل توانمندیهای علمی به تولیدات صنعتی می باشد که نقش مهمی در پیشبرد علمی و عملی کشور دارد. در این راستا آیین نامه ارزیابی اختراعات در جهت نیل به هدف بهبود و ارزیابی مناسب اختراعات ارائه می‌گردد

ماده 1: نحوه داوری اختراعات

اختراعات ارجاع داده شده به دانشگاه زنجان به دو داور ارسال می شود و ثبت اختراع منوط به اخذ تاییدیه هر دو داور می‌باشد

ماده 2: نحوه ارسال نتایج

نتایج داوری مستقیما به نهاد درخواست کننده داوری اختراع ارسال و به هیچ وجه در اختیار متقاضی ثبت اختراع قرار نمی‌گیرد

ماده 3 : هزینه داوری

هزینه داوری برای اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان مبلغ 1500000 ریال که از گرنت اعضای هیات علمی قابل پرداخت می باشد و در صورت کافی نبودن گرنت ما بقی هزینه داوری می باید به شماره حساب 2178622501004مربوط به درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و فیش آن به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود

هزینه داوری برای سایر افراد نیز مبلغ 1500000 ریال می‌باشد که می باید به شماره حساب2178622501004مربوط به درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و فیش آن به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود

ماده 3: این آیین نامه در دو ماده در مورخ 10/7/90 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در مورخ 19/7/90 به تصویب شورای دانشگاه رسید

 

 

بازدید امروز: 3