بروزرسانی: 21-2-1401
صدور مجوز تاسیس شرکت های دانش بنیان

با هدف تسهیل تاسیس و توسعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی، به کارگیری توانمندیهای اعضای هیئت علمی و کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی در جهت رفع نیازهای جامعه، طبق آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود، اعضای هیئت علمی میتوانند با کسب مجوز از دانشگاه اقدام به تاسیس شرکت دانش بنیان نمایند.

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرم ها

فرم درخواست صدور مجوز فعالیت دانش‌بنیان در شرکت اعضای هیأت علمی

مجوز تأسیس مدیر عاملی شرکت اعضای هیأت علمی

فرم درخواست صدور مجوز تأسیس مدیر عاملی شرکت اعضای هیأت علمی

فرم درخواست تمدید مجوز فعالیت دانش‌بنیان در شرکت اعضای هیأت علمی

دستورالعمل تاسیس شرکتهای دانش بنیان اعضای هیات علمی

قانون الحاق 2

آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ايران - مرکز تعاملات بین اللمل

بازدید امروز: 2