بروزرسانی: 21-2-1401
کارآموزی دانشجویان

به منظور استفاده از آموخته های علمی در محیط جامعه و صنعت، آموزش عملی، تطبیق موارد علمی و تئوری، آشنایی با دستگاه ها و تجهیزات، آشنایی با محیط کار و سیستمهای اداری و ...، دانشجویان اغلب رشته های دانشگاه موظف به طی یک یا دو واحد کارآموزی هستند. دوره کارآموزی معمولاً در طول تابستان انجام می شود.

آیین نامه ها و فرمها

لینکهای مفید و مرتبط:

سامانه جایابی کارآموزان وزارت علوم            

دفتر مرکزی ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  

بازدید امروز: 2