بروزرسانی: 6-7-1401
مدیریت امور پژوهشی

کلیه امور مربوط به فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه در زمینه‌های اجرای طرح‌های تحقیقاتی دانشگاهی (داخلی، ملی، استانی) امور همایش‌های علمی داخل و خارج از کشور، فرصت‌های  مطالعاتی داخل و خارج، امور مربوط به تشویق چاپ مقالات و ... بررسی آیین نامه‌های مصوب شورای پژوهشی و شورای دانشگاه زیر نظر حوزه مدیریت امور پژوهشی انجام گرفته و مورد حمایت مادی و معنوی قرار می‌گیرد.

دکتر جعفر غضنفریان

پست الکترونیک:
j.ghazanfarian@znu.ac.ir

آدرس اینترنتی:
www.znu.ac.ir/members/ghazanfarian-jafar
تلفن: 33052334-024          33052594-024
فکس:  32283077-024

مديران پژوهشي دانشگاه از سال 1372

دوره مديريت
نام و نام خانوادگی
 96/04/10- 1401/06/01
 94/04/07- 96/04/10
خرداد 92- تیر 94
بهمن 89- خرداد 92
شهريور 88 - بهمن 89
83/12/10 - شهريور88
82/2/31 - 83/12/9
80/8/61 - 82/2/30
80/2/22 - 80/8/5
دکتر ابوالفضل مشکينی
78/11/6 - 80/2/21
دکتر حسن حيدری
73/6/27 - 77/5/19
دکتر ابوالفضل مشکينی
 
دکتر محمد حسن علي بيگلويي

وظايف مديريت امور پژوهشي دانشگاه

1. اداره امور پژوهشي دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب
2. تهيه و تدوين آئين نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به شوراي پژوهشي
3. انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه بهبود شرايط تحقيق و رفع موانع آن به منظور ارائه پيشنهاد به شوراي پژوهشي
4. بررسي و اظهار نظر و اقدام لازم در رابطه با امور ارجاعي از سوي معاونت پژوهشي و ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي پژوهشي
5. بررسي و اظهار نظر در زمينه پتانسيل‌ها و توان پژوهشي دانشگاه جهت اجراي طرح‌هاي تحقیقات کاربردي و ....
6. ارائه پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي به شوراي پژوهشي
7. نظارت بر اداره امور واحد هاي تحت پوشش
8. تهيه و پيشنهاد برنامه پژوهشي سالانه و ارائه اهداف و اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
9. تهيه گزارشات لازم به معاونت پژوهشي و انجام ساير امور محوله

 

بازدید امروز: 2